BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahsen ERİM, Ayşe AYDIN UYSAL
OKUL ÇAĞI KEKEMELİKTE AKRAN ZORBALIĞI: DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİNİN ALGI VE UYGULAMALARININ KISA HİKAYELER YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Akran zorbalığı, okullarda yaygın görülen bir problemdir. Kekemeliği olan çocukların, akran zorbalığı açısından daha çok risk altında oldukları bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı, dil ve konuşma terapistlerinin (DKT), kekemeliği olan okul çağı çocukların maruz kalabileceği akran zorbalığına yönelik algı ve uygulamalarını incelemektir. Anket araştırma yöntemi ile yürütülen bu çalışmaya, 104 DKT (Ortalama yaş: 24.77±2.2) katılmıştır. Araştırmacılar tarafından ilgili alan yazın taranarak oluşturulan bir anket, veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Anketin ilk kısmı, katılımcıların özelliklerini tanımlayıcı yedi maddeden oluşmaktadır. Anketin ikinci bölümü, 10 yaşında kekemeliği olan bir çocuğun farklı zorbalık türlerine maruz kaldığı kısa hikayelerden oluşmaktadır. Anket içerisinde kullanılan kısa hikayeler daha önce Blood ve ark. (2010) tarafından yürütülen çalışmada kullanılan kısa hikayeler temel alınarak oluşturulmuştur. Anketin son bölümünde ise açık uçlu bir soru üzerinden katılımcıların kekemeliği olan danışanlarının maruz kalabileceği akran zorbalığına yönelik hangi müdahale yöntemlerini uygulayabilecekleri sorgulanmaktadır. Verilerin analizi için SPSS 21.0 (NY IMB Corp., 2012) programı kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları; DKT’lerin anlatılan akran zorbalığı durumunu önemseme düzeyleri ve duruma ilişkin müdahale etme olasılıklarının; akran zorbalığı ile ilgili ders alma, akran zorbalığı ile ilgili eğitim ya da seminere katılma, akran zorbalığı ile ilgili okuma ya da araştırma yapma ve farklı akran zorbalığı türlerine göre değişmediğini göstermiştir. DKT’lerin, akran zorbalığına maruz kalan kekeleyen danışanlarına yönelik uygulamalarına bakıldığında; katılımcıların en çok, ‘Danışan ile duyarsızlaşma çalışmaları yapma’ (%26.9, n=28); ‘Çocuk ile psikolojik dayanıklılık, problem çözme ve baş etme stratejileri üzerine çalışma’ (%13.5, n=14) ve ‘Aile, öğretmen bilgilendirmesi ile birlikte çocuk ile de çalışma’ (%11.5, n=12) yanıtlarını verdikleri görülmüştür. Kekemeliği olan çocukların maruz kalabileceği akran zorbalığı durumuna yönelik klinik uygulamaların zenginleştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akran zorbalığı, kekemelik, zorbalık, zorbalık tipleri 


Keywords: