BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bayram DELEŞ, Neriman ARAL
ÖĞRETMENLERİN ZEKÂ OYUNLARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Zekâ oyunları, bireylerin problemle karşılaştıklarında çözüm üretebilmeleri, özgüvenlerini artırmaları ve kendilerini yenileyebilmeleri için hazırlanan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır (Dokumacı Sütçü, 2021). Bu bağlamda zekâ oyunları üç boyutlu düşünme, problem çözme, muhakame yeteneği, sözel ve görsel zekâ, yaratıcılık, somut ve soyut düşünme, eleştirel düşünme ve kendine has çözümler üretme gibi becerileri bireylere kazandıran oyunları içermektedir (Devecioğlu ve Karadağ, 2014; Durualp ve Aral, 2014); Tuğrul, 2014). Zekâ oyunlarının çocuğa katkı sağlamasında büyük bir role sahip olan öğretmenlerin zeka oyunlarını eğitim programlarına entegre etmelerinin çocuğun gelişimini olumlu yönde destekleyeceği düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle araştırmada öğretmenlerin zekâ oyunlarına ilişkin tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel araştırma yöntemi ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve ‘Zeka Oyunlarına Yönelik Tutum Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırma verileri online olarak google form aracılığı ile toplanmaktadır. Elde edilen verilerin normallik dağılımları incelendikten sonra normal dağılım gösteren veriler için bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılacak olup normal dağılım göstermeyen veriler için Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H Testi uygulanacaktır. Veri toplama süreci devam etmektedir. Veriler SPPS programı ile analiz edilecektir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin zekâ oyunlarına ilişkin tutumları hakkında önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk gelişimi, Öğretmen tutumları, Zekâ oyunları 


Keywords: