BİLDİRİ DETAY

Yasin TOPRAK, Abdullah KALKAN, Ahmet GÜVEN
ÖĞRETMENLERİN YAŞAM AMAÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Yaşam amaçları insanların yaşam boyu takip ettiği eylemlerine yön veren amaçlardır. Yaşam amaçları alanyazında içsel ve dışsal olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin yaşam amaçları bazı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma gurubunu, uygun örneklem yöntemi ile internet üzerinden ulaşılan 128 kadın, 125 erkek olmak üzere toplam 253 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada kişisel bilgi formu ve Yaşam Amaçları Ölçeği (İlhan, 2009) kullanılmıştır. Yanıtlar SPSS22 programından faydalanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre öğretmenlerin 24.9%’u sigara içmektedir ve 69.6 %’sı sosyal medyayı sıklıkla kullandığını düşünmektedir. Analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin içsel yaşam amacı daha yüksektir. Diğer taraftan kadın grubunda hem dışsal hem de içsel yaşam amacının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre içsel ve dışsal yaşam amacı sigara içip içmeme durumuna göre anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. Ancak sosyal medyayı sıklıkla kullandığını düşünenlerin hem içsel hem de dışsal yaşam amacının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Tüm alt boyutlar incelendiğinde topluma katkı içsel yaşam amacı sosyal medyayı kullanma durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermezken sağlık, kişisel gelişim, ilişki, aileye katkı ve yaşamın anlamı içsel yaşam amaçları sosyal medyayı sıklıkla kullananlar lehine anlamlı bir farklılık göstermiştir. Dışsal yaşam amaçlarının ise tamamı (maddi başarı imaj ve tanınma) sosyal medyayı sıklıkla kullananlarda daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca medeni duruma ilişkin yaşam amaçları alt boyutunda anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Anahtar Sözcükler: Yaşam amaçları, içsel yaşam amaçları, dışsal yaşam amaçları, öğretmen

Anahtar Kelimeler: Yaşam amaçları, içsel yaşam amaçları, dışsal yaşam amaçları, öğretmen 


Keywords: