BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa DEMİR
ÖĞRETMENLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERINDEN ÖĞRENCILERINE KENDILERINI AÇMALARININ ÇEŞITLI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESI
 
Öğretmenler, öğrencilerinin katılımlarını artırmak, sıcak bir atmosfer kurarak onlarla yakınlık kurmak ve öğretimin etkili olabilmesi amacıyla çeşitli yöntem ve teknikler kullanmaktadır. Kendini açma da sınıf içerisinde kullanılan tekniklerden bir tanesidir. Öğretmenin kendini açması; kasıtlı olarak kendisi ile ilgili bilinmeyen özelliklerini ya da herhangi bir bilgiyi öğrencilerine aktarmasıdır. Öğretmenlerin bu şekilde kendisiyle ilgili kişisel ve profesyonel bilgilerini paylaşması kendini açma olarak ifade edilmektedir. Kendini açma yoluyla öğretmenler, kendi deneyimlerini öğrencileriyle paylaşabilir, bu deneyimlerinden öğretim sürecinde yararlanabilir ve öğretmen ile öğrenciler birbirlerini daha iyi tanıyabilirler. Teknolojinin hızlı gelişimi ile öğretmen ve öğrenci etkileşimlerini sınıf dışına taşınmaya başlamıştır. Bu doğrultuda öğretmenlerin öğrencilerine sosyal medya üzerinden kendini açması da teknolojinin gelişimiyle daha sık karşılaşılan bir durum ve hayatlarının vazgeçilemez bir parçası olmuş ve öğretmenlerin de sosyal medya üzerinden kendilerini öğrencilerine açmaları olağan hale gelmeye başlamıştır. Sosyal medya üzerinden kurulan etkileşimler sonucunda öğrencilerin öğretmenleriyle ilgili sınıf içerisinde elde edemeyeceği yeni bilgiler edinebilmesi söz konusudur. Bu doğrultuda araştırmada sosyal medya üzerinden öğretmenlerinin öğrencilerine kendilerini açmalarının çeşitli değişkenler açısında incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Demir & Demir (2020) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. 298 öğretmenden elde edilen veriler doğrultusunda öğretmenlerin sosyal medyada ölçeğin, öğrenciye özgüven kazandırma boyutundan (X=3,04), öğrencinin dikkatini çekmek ve yakınlık kurma ve rol model olma gibi gerekçe boyutundan (X=2,50), kendileri ile ilgili bilgileri paylaşma eğilimi boyutu (X=2,41) ve kendisi ile ilgili bilgileri paylaşma sıklığı boyutundan (X=1,81) puan aldıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin kendilerini sosyal medya üzerinden öğrencilerine açmaları cinsiyet faktör bakımından incelendiğinde; özgüven boyutunda erkekler lehine anlamlı bir fark bulunurken ölçeğin diğer boyutlarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Kurum faktöründe de özgüven boyutu bakımından devlet okulundaki öğretmenlere göre özel okuldaki öğretmenler lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Öğretmenlerin görev yaptığı kademeler bakımından ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin lise öğretmenlerine göre paylaşım sıklığı bakımından bir farklılık söz konusu olduğu bulunmuştur. Lise öğretmenlerin kendileri ile ilgili bilgileri öğrencilerine daha az açmalarının bu etkileşimden zarar görme endişesinden kaynaklandığı söylenebilir. Öğretmenlerin mezun oldukları okul ve öğrenim durumları bakımından istatistiksel açıdan bir fark olmadığı belirlenmiştir. Meslekteki yıl ile de kullanım gerekçeleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca günlük kullanım süresi ile paylaşım eğilimi, gerekçesi ve sıklığı boyutları arasında düşük düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu ilişki günlük kullanım süresi arttıkça paylaşım eğiliminin gerekçelerinin ve sıklığının artması anlamına gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kendini açma, Öğretmen-öğrenci etkileşimi, Sosyal medya, Öğrenme ortamı 


Keywords: