BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Biken TAŞ, Kamil Arif KIRKIÇ
ÖĞRETMENLERİN SORGULAMA BECERİLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı okullarda görev yapan öğretmenlerin sorgulama becerileri ile ilgili yapılan tezlerin incelenmesi ve yapılan çalışmalarda ortaya çıkan bulguların yansıtılmasıdır. Araştırmanın yöntemi olarak doküman analizi kullanılmıştır. Nitel araştırma modellerinden biri olan doküman analizi mevcut belgelerin, dokümanların incelenerek araştırma probleminin cevaplanmasını hedeflemektedir. Doküman analizi sürecinde veri toplamak amacıyla belirlenen ölçütler çerçevesinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi (YÖK TEZ) veri tabanından “Sorgulama Becerileri” ile anahtar sözcükleri ile tarama yapılmıştır. Yapılan tarama sonucunda, YÖK TEZ veri tabanından “Sorgulama Becerileri” ile ilgili 2010-2021 yılları arasında yapılmış olan 49 teze ulaşılmıştır. Ulaşılan tezlerin ayrıntılı incelenmesi sonrasında tezlerden öğretmen ve öğretmen adaylarının sorgulama becerilerini inceleyen 12 tez ölçütlere göre seçilmiştir.Tezler tez türüne, yayınlanma yıllarına, enstitüsüne, araştırma yaklaşımına, danışman unvanına ve anahtar kelimelere göre incelenmiş ve toplanan veriler frekans(f) ve yüzde(%) değerleri ile analiz edilmiştir. 2010-2021 yılları arasından seçilen 12 tez incelendiğinde öğretmenlerin sorgulama becerileri üzerine yapılmış olan tezlerin daha çok yüksek lisans tezi olduğu belirlenmiştir. Doktora çalışmaları ise yüksek lisans tezlerine göre daha az sayıdadır. Tezlerin yayın yıllarına bakıldığında ise 2019 yılında çalışma sayısının daha fazla olduğu görülmüştür. Bu alandaki çalışmaların Fen Bilimleri enstitüsünde yoğunlaştığı ve tezlerin araştırma yaklaşımları incelendiğinde nicel çalışma sayısının, nitel ve karma çalışmaların önüne geçtiği fark edilmiştir. Öğretmenlerin sorgulama becerileri üzerine yazılan tezlerin incelendiği bu çalışma da tez danışmanlarında Doç. Dr. unvanının tezleri daha fazla yönettiği bilgisine varılmıştır. Tezlerde kullanılan anahtar kelimeler, kavram haritasında incelenerek en fazla kullanılan kelimeler belirlenerek sayısına göre büyüklüğü arttırılarak yerleştirilmiştir. ORCID NO: 0000-0002-5788-3524/ 0000-0002-8902-437X

Anahtar Kelimeler: Sorgulama Becerileri, Doküman Analizi, Lisansüstü Tezler, Öğretmenler, Öğretmen Adayları. 


Keywords: