BİLDİRİ DETAY

Neslin İHTİYAROĞLU
ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ İLETİŞİM TARZLARI: NİTEL BİR ÇALIŞMA
 
İletişim, tüm bireylerin kişisel ve mesleki yaşamlarını etkili bir biçimde sürdürmesinde hayati bir öneme sahiptir. İletişim olmaksızın bireylerin bireysel ve mesleki hedeflerini gerçekleştirmesi mümkün değildir. Öğretmenlik mesleğinde de iletişim becerileri, öğrencilerin üst düzey kazanım elde etmesinde etkili bir rol oynamaktadır. Öğretmenlerin sadece davranışları ile bile öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenmeleri üzerinde etkili olduğu göz önüne alındığında, öğretmenlerin etkili iletişim becerilerine sahip olmasının önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bu nedenle bu araştırma, öğretmenlerin sınıf ortamında öğrencilerle kurduğu iletişim tarzlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, nitel araştırma deseninde tasarlanmıştır. Araştırmada gerekli veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Görüşme sorularının hazırlanmasında araştırma konusuna yönelik uluslararası ve ulusal alanyazın incelenmiştir. Alanyazın incelemesinin ardından hazırlanan sorulara ilişkin üç alan uzmanının ve üç öğretmenin görüşü alınmıştır ve bu görüşler doğrultusunda hazırlanan sorular yeniden düzenlenmiştir. Uygun örnekleme yöntemi ile seçilen ve Ankara ilindeki resmi ortaöğretim okullarında görev yapan 40 öğretmen, araştırmanın katılımcı grubunu oluşturmaktadır. Görüşme sürecinde verilerin kaybolmasını önlemek için, katılımcıların da izni alınarak, görüşmeler ses kayıt cihazınıza kaydedilmiştir. Görüşme sonucu elde edilen veriler, içerik analizinden geçirilmiştir. İçerik analizi, verilerin kodlanması, kodlanan verilerin temalarının belirlenmesi, kodların ve temaların düzenlenmesi ve bulguların tanımlanması ve yorumlanması şeklinde sıralanan aşamalardan oluşmaktadır. Araştırmanın analiz kısmı devam etmekte olup araştırma sonunda sonuçlar doğrultusunda önerilere yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: İletişim Tarzları, Sınıf Ortamı, Öğretmen 


Keywords: