BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kerem DOĞAN, Seyithan DEMİRDAĞ
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL MUHALEFET DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRENEN OKUL ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Örgütler, kesintisiz ve hızlı bir şekilde yaşanan değişim sürecine ayak uydurabilme noktasında sürekli öğrenmeye ihtiyaç duymaktadır. Günümüzde sürekli kendini güncelleştirmeye ihtiyaç duyan örgütler; geleceğe dair vizyon belirlemekte ve vizyonlarına ulaşabilme noktasında uygulamaya koydukları teknolojik, yapısal her türlü değişim ile zamanın temposuna göre hareket etmeye çalışarak, örgütsel yapılarının tüm dinamikleriyle iş hayatındaki rolünü devam ettirebilmeyi amaçlarlar. Örgütlerin rol devamlılığını başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri, örgütün öğrenen örgüt olmasıyla sağlanabilir. Öğrenmeyi öğrenerek yeni durumlara kolay uyum sağlayabilen ve devamlı kendini güncelleyebilen öğrenen örgütler; örgütsel işleyişlerine dair süreci tüm şeffaflığıyla irdeleyerek, kendilerine güçlü bir rota oluşturur ve hedeflerine doğru hızla ilerleme eğilimi gösterirler. Buna göre bu araştırmanın amacı öğretmenlerin örgütsel muhalefet davranışları ile öğrenen okul algıları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma örneklemi Zonguldak ili Ereğli İlçesindeki tüm kamu ve özel okulların ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde görev yapan seçkisiz olmayan (non-random) örnekleme yöntemlerinden olan amaçlı örnekleme ile seçilen öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmaya ait veriler “Kişisel Bilgi Formu”, “Örgütsel Muhalefet Ölçeği” ve “Öğrenen Okul Ölçeği” ile elde edilmiştir. Verilerin çarpıklık ve basıklık katsayıları incelenerek verilerin normal dağılım sergilediği tespit edilmiş ve analiz için parametrik testlerden yararlanılmıştır. Çalışma bulgularına göre öğretmenlerin örgütsel muhalefet davranışları “katılmıyorum” düzeyinde, öğrenen okul algıları “katılıyorum” düzeyindedir. ORCID NO: 0000-0001-5208-0450

Anahtar Kelimeler: Örgütsel muhalefet, Öğrenen okul, Öğretmen 


Keywords: