BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Veysel ACAR, Seyithan DEMİRDAĞ
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ: KDZ. EREĞLİ İLÇESİ ÖRNEĞİ
 
İnsanların bedensel güç ve kuvvetinin yerlerini makinelere bıraktığı modern dünya sistemi içerisinde nitelikli ve eğitimli insan faktörünün etkisi her zaman önemli derecede yerini korumaya devam ettiği görülmektedir. Bir örgütün en temel faktörleri nitelikli ve eğitimli insanlardır. Modern çağda örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri nitelikli iş gücüne ve kaliteli mal ve hizmet üretmelerine bağlı görülmektedir. Eğitim kurumlarında da insan faktörü eğitim kurumlarında verilen eğitimin kalitesinin artmasında çok önemlidir. Öğretmenlerin görevlerini severek yapmaları için örgütsel bağlılık düzeylerinin yüksek olması gerekmektedir. Örgütsel bağlılık düzeyi yüksek olan öğretmenlerin verdiği eğitim ve öğretim kaliteli olacaktır. Eğitim kurumlarında eğitimde kaliteyi yakalayabilmek için insan kaynakları planlaması yapılmalıdır. Eğitimcilerin örgütsel bağlılığın oluşması, arttırılması ve sürekliliğinin devam ettirilmesi için çalışanları yetkilendirmek önemlidir. Bir konuda yetki verilen birey o yetkisini kaybetmemek, etkililiğini arttırabilmek için zamanını etkili kullanmayı, planlama yapmayı, örgüte daha ne kadar fayda sağlarım düşüncesi ile hareket edecektir. Eğitim kurumları bireylerin ve toplumun ihtiyaç duyduğu eğitimleri kaliteli, zamanında ve yerinde getirebilmesi için en temel şart bünyesindeki aktif eğitimci kadrosunun örgütsel bağlılıklarının arttırılması, eğitimcilerin çevresine daha çok fayda sağlayabilmesi ve başarılı olmaları için gelişimlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Modern çağın verdiği etki neticesinde bilgi her alanda hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Bu hıza ulaşabilmek için kurum içerisinde ortak değerlerin belirlenmesi, belirlenen bu kurumsal değerlerin iş görenler tarafından da özümsenmesi ve ortak bir paydada buluşulması sağlanmalıdır. Her gün hızlı bir şekilde değişen bilgiyi takip etmede örgütsel olarak en çok etkiye sahip eğitim kurumlarının etkisi önemli bir yere sahiptir. Eğitim kurumlarında okul yöneticilerinin öğretmenine değer vermesi, onlara kurum için değerli olduğunun hissettirilmesi, çalıştığı kuruma değer kattığına inandırılması, hizmet içi eğitimler ile eksik olduğu alanlarda destek olunması ve kendini gerçekleştirebilmesi öğretmeni örgüte bağlayan ve örgüte fayda sağlamak için çabalayan birey olmasında etkilidir. Literatür taraması niteliğindeki bu çalışmada, öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerini etkileyen faktörler incelenmiş, sorunlar ortaya konmuş ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0000-0001-9740-9619)

Anahtar Kelimeler: Bağlılık, Örgüt, Örgütsel Bağlılık, Yetkilendirme 


Keywords: