BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Levent KAVACIK, Özgül SU ÖZENİR, Semih AŞİRET
ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Nitelikli eğitim, belirli bir düzen içinde gerçekleştirilirse amacına ulaşacaktır. Bu düzeni sağlamaya yönelik en önemli kaynak da öğretim programlarıdır. Öğretim programı, öğretim sürecini planlamada öğretmene rehberlik edecek bir kılavuzdur. Öğretim programının etkili bir şekilde kullanılabilmesi ve programın hedeflerine ulaşabilmesi için öğretmenlerin öğretim programına hâkim olması gerekmektedir. Bu da öğretim programı okuryazarlığı ile mümkündür. Bu çalışma açık uçlu soru hazırlama ile ilgili bir hizmet içi eğitime katılan öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlığı seviyesini kazanımlar düzeyinde incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel durum belirleme çalışmasıdır. Çalışma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılında Açık Uçlu Soru Hazırlama eğitimine gönüllü olarak katılan 47 öğretmen oluşturmaktadır. Bu çalışmada, öğretmenler için açık uçlu soru hazırlamaya yönelik hizmet içi eğitim faaliyeti kapsamında eğitim öncesinde katılımcılardan öğretim programlarından faydalanarak alanlarına yönelik kazanım belirlemeleri istenmiştir. 12 farklı alanda görev yapan 47 katılımcıdan alınan cevaplar incelendiğinde, kazanım maddesini koduyla ve öğretim programındaki tam ifadesiyle yazan 1 öğretmen (% 3,13) olduğu tespit edilmiştir. 14 öğretmen (% 43,75) kazanım maddesini kodu olmadan yazmıştır. 7 öğretmen (% 21,88) ise verilen görevi yerine getirirken konu kapsamına uygun, kazanım maddesine benzer olacak şekilde kendi ifadelerini kullanmıştır. Konu başlığı olabilecek veya konuyu ifade edecek şekilde kelime veya kelime grupları yazan öğretmen sayısı ise 10 (% 31,25) olarak belirlenmiştir. Bu veriler ışığında, çalışma grubundaki öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlıklarının genel olarak düşük seviyede olduğu belirlenmiştir. Öğretim programı okuryazarlığı farkındalığını artırmak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Öğretim programı, Öğretim programı okuryazarlığı, Kazanım, Ölçme değerlendirme 


Keywords: