BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Melek ZERENÜZ, Sertel ALTUN
ÖĞRETMENLERİN MEB'İN BELİREDİĞİ DEĞERLERİ ÖĞRETİMLERİNE YANSITMADAKİ EĞİLİMLERİ
 
21.yüzyılda Küreselleşmeyle birlikte toplumlarda bazı revizyonlar ortaya çıkmıştır. Gelişen ve yenilen teknoloji faaliyetleri, medyanın gelişmesi ülkeler ve toplumlar arasında çeşitli aktarımlara sebep olmuştur. Bu aktarımlar olumlu olduğu gibi olumsuz da olmuştur. Değer yargılarında meydana gelen çözülmeler olumsuz örneklerden biridir. Toplum içerisinde meydana gelen değer karmaşası da toplumu oluşturan başta aile olmak üzere bütün kurumları olumsuz olacak şekilde etkilemiştir. Bireyin toplumsallaşma sürecinde ilk basamağı ailedir. Birey sahip olacağı değerleri ilk olarak aile de kazanır daha sonra çevre ve okulla birlikte değerler bireyde süreklilik kazanır. Birey iyiyi-kötüyü,doğruyu-yanlışı aile de öğrenir. Bu kavramlar birey için birer değerlendirme kriteridir. Bireyin sahip olduğu değerler bireyin davranışlarını etkiler. Birey karşısındaki kişileri ve olayları yargılarken sahip olduğu değerleri ölçüt olarak etkiler. Birey kendi sahip olduğu değerleri kazandırmak ister. Birey istenilen davranışları planlı ve programlı şekilde eğitim faaliyetleriyle birlikte kazanır ve bireyin davranışlarında istenilen yönde değişimler meydana ister. Birey ve programlı bir şekilde eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği kurumlardır. Okul içerisinde eğitim ve öğretim programları ve örtük programla birlikte çocuğun istenilen yönde değerleri kazanması gerçekleştirilebilir. Okul içerisinde gerçekleştirilen değerler eğitimi faaliyetlerinin başarıya ulaşmasında öğretmenler önemli rol oynamaktadırlar. Bu çalışma da öğretmenlerin değerleri nasıl algıladıkları ve öğretmenlerin eğitim ve öğretim faaliyetleri içerisinde değerleri öğrencilerine nasıl yansıttıklarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmayla birlikte öğretmenlerin değeri nasıl algıladıkları ve öğretim faaliyetlerine ne kadar aktarabildikleri tespit edilebilecek ve değerler eğitiminin daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanabilecektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında Nevşehir ili merkez ve ilçelerinde görev yapan 82 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada çalışmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılımıştır.Verilerin analizinde Betimsel Analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma Öğretmenlerin MEB'in belirlediği değerleri öğretimlerine yansıtmadaki eğilimlerinin incelenmesi adlı Yüksek Lisans Tezinden üretilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Değer,değerler eğitimi,öğretmen 


Keywords: