BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğba YAŞAR, Mehmet İzzettin YILMAZER
ÖĞRETMENLERİN KOLAYLAŞTIRICI LİDERLİK ALGILARININ GÖREV YAPILAN OKULDA BULUNAN ÖĞRETMEN SAYISINA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ
 
Her alanda baş döndüren gelişim ve değişimlerin yaşandığı 21.yüzyılda eğitim-öğretimden ve okullardan beklenenler de aynı şekilde değişmiştir. Ezbere dayalı olan, sadece söylenenin yapıldığı eğitim-öğretim ortamlarının yerini hangi kademe olursa olsun yaparak-yaşayarak ve üreterek öğrenilen eğitim-öğretim ortamlarının alması çok büyük bir beklenti ve ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ortamların oluşması için okul ortamlarının değişmesi gereklidir. Okullar, müdürlerinin sergiledikleri liderlik davranışlarına göre şekillenen ortamlardır. Liderlik çeşitlerinden olan Kolaylaştırıcı liderlikte güç, baskı ile okuldaki öğrenme ve çalışma ortamını düzenlemeye çalışan güç değildir; aksine işbirliği, yardımlaşma, fikir alışverişi ile paylaşılan güçtür. Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin kolaylaştırıcı liderlik algılarının görev yapılan okulda bulunan öğretmen sayısına göre değişimin incelenmesidir. Araştırma verileri 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Kayseri ilinde bulunan resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerden toplanmıştır. Araştırma grubu 540’si kadın 320’si erkek öğretmenden oluşmaktadır. Bu öğretmenlerin %11’i 1-20 arası; %25’i 21-40 arası; %29’u 41-60; %35’i de 61 ve üzeri öğretmen bulunan okullarda çalışmaktadır. “Kolaylaştırıcı Liderlik Ölçeği” ile toplanan verilerin SPSS programı ile analizi yapılmıştır. Öğretmenlerin kolaylaştırıcı liderlik algılarının görev yaptıkları okulda bulanan öğretmen sayısına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği Anova testi ile incelenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda anlamlı derecede farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılığın 61 ve üzeri öğretmen bulunan okullardaki kolaylaştırıcı liderlik algısının diğer gruplarda bulunan öğretmenlerin algısından düşük olmasından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgular ışığında okul müdürlerinin kalabalık okullarda kolaylaştırıcı liderlik vasıflarını sergilemesinin çok daha zor olduğu ve öğretmenlerin kolaylaştırıcı liderlik algılarının düştüğü yorumu yapılabilir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. MEB ve Etik kurul izni alınmıştır.)

Anahtar Kelimeler: Kolaylaştırıcı Liderlik, Okul, Öğretmen Sayısı 


Keywords: