BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma Feryal SEZER, Seyithan DEMİRDAĞ
ÖĞRETMENLERİN İLK YIL DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ
 
Öğretim faaliyeti, insanoğlunun dünyaya gelişi ile başlamıştır. Günümüzde okulun ve öğretmenlik mesleğinin tarihçesi hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Öğretme-öğrenme işinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu düşünürsek, öğretmenlik mesleğinin dünyanın en eski mesleklerinden biri olduğunu söylenebilir. İnsan doğduğu andan itibaren bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özellikler bakımından gelişmeye, bilgiye ve öğrenmeye ihtiyaç duyan bir varlıktır. Bilgi ihtiyacı karşılanan birey, elde ettiği bilgilerle mana kazanır; kazandığı anlamını davranışlarıyla kıymetli kılar ve kişinin bilgi seviyesi artıkça ''değeri'' de artar. Bu bağlamda kişiyi bilgiye götüren yollar daha çok değer kazanmış, kişinin yaşamının anlamını ve özünü bulması için bilgiyle aydınlatılan insanlara hürmet edilmiş ve saygınlık atfedilmiştir. Dolayısıyla öğretmenler, kişinin bilgiye ulaşmasının sağlayan, beceriler kazandıran, kişiye vizyon ve misyon yükleyen insanlar olarak görülmüşlerdir. Ayrıca icra ettikleri öğretmenlik mesleğiyle her zaman her toplumda değerli bir meslek olarak anılmaktadır. Geleneksel alandan modern zamanlara geçilirken; eğitimdeki değişmelere ve gelişmelere paralel olarak öğretmenin okuldaki rolleri de gelişmektedir. Geleneksel rollere baktığımızda öğretmenin okuldaki en önemli rolünün ''bilgi yayıcılık'' olduğunu görmekteyiz. Disiplincilik, yargıçlık ve sırdaşlık öğretmeninin okuldaki diğer rolleridir. Eğitimdeki değişikliklerle beraber geleneksel diye nitelenebilecek roller de değişme durumundadır. Bilgi kaynaklarına giden yolları gösterici, kolaylaştırıcı ve birer eğitim lideri olan öğretmenler, bilgi taşıyıcı ve aktarıcı rolünde değildirler. ''Öğrenmeyi öğretmek'' rolünü oynaması ve bunun için de öğretmen, bilgi yayıcılıktan çok öğrenmeyi öğretmekte yeterli olması gerekmektedir. Kadim ve kutsal bir meslek olarak görülen öğretmenliğin temellerinin atıldığı ilk yıllarda tecrübe edilen olumlu ve olumsuz süreçlerin öğretmenin meslek yaşamının sınırlarını belirlediği fikrinden yola çıkarak öğretmenlerin mesleklerini icra etmeye başladıkları ilk senelerinde deneyimlediklerine nasıl anlam yüklediklerinin incelenmesinin önemli olduğu görülmüştür. Bu bağlamda çalışmanın amacı, öğretmenlerin, bakış açılarıyla öğretmenlik mesleğinin ilk senelerinde deneyimlediklerini ortaya çıkarılmasıdır. Alan yazın incelenmesi niteliğindeki bu çalışmada öğretmenlerin, mesleklerinin ilk yıllarında deneyimlerine yükledikleri manaların ortaya çıkarılabilmesi amaç edinilmiş ve deneyimlerin olumlu ve olumsuz yanları ortaya çıkarılarak farklı çözüm önerileri geliştirilmiştir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0000-0002-5477-4234)

Anahtar Kelimeler: Öğrenme, Öğretme, Öğretmenlik, Öğretmenlik Mesleğinin İlk Yılları 


Keywords: