BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Eda SÖNMEZ, Dilek ÇELİKLER
ÖĞRETMENLERİN EKOSENTRİK, ANTROPOSENTRİK VE ÇEVREYE YÖNELİK ANTİPATİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
 
Bu araştırma, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutumlarının belirlenmesi ve bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemi ile yürütülmüş olup, ilişkisel tarama desenine göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Samsun ilinde devlet okullarında görev yapmakta olan üç branştan 148 kadın, 101 erkek olmak üzere toplam 249 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla Erten (2007) tarafından uyarlanan “Ekosentrik, Antroposentrik ve Çevreye Yönelik Antipatik Tutum Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler ve nonparametrik testlerden Kruskal Wallis testi ile Mann Whitney U-testi kullanılmıştır. Ölçeğin alt boyutları arasındaki ilişkinin belirlenmesi için Sperman Brown Sıra Farkları Korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan tüm öğretmenlerin ekosentrik tutum puanları ile antroposentrik tutum puanları arasında düşük düzeyde pozitif yönde, ekosentrik tutum puanları ile antipatik tutum puanları arasında ise düşük düzeyde negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç çevreye yönelik antipatik bakış açısını azaltmak için antroposentrik tutumdan uzaklaşıp ekosentrik tutumu benimsemek gerektiğini bizlere göstermektedir. Branşlar arası ekosentrik ve antroposentrik tutum puanları arasında anlamlı bir farklılık yok iken, çevreye yönelik antipatik tutum puanlarında fen bilimleri ve sınıf öğretmenleri arasında sınıf öğretmenleri lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Cinsiyete göre bakıldığında ekosentrik tutum puanlarında kadın öğretmenler lehine, çevreye yönelik antipatik tutum puanlarında ise erkek öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık görülürken, antroposentrik tutum puanlarında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. ORCID NO: 0000-0003-2922-5214, 0000-0002-9945-7195

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Çevre Etiği, Ekosentrik, Antroposentrik, Tutum 


Keywords: