BİLDİRİ DETAY

Burhan ÇAPRİ, Merve Kübra UĞUR
ÖĞRETMENLERİN DUYGUSAL ZEKA PUANLARININ YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİ VE CİNSİYETLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
 
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin duygusal zeka puanlarının yaşam doyumu düzeyleri ve cinsiyetlerine göre anlamlı bir biçimde farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde Mersin ili merkez ilçelerinde bulunan ve devlet okullarında görev yapan 157'si kadın, 68'i erkek olmak üzere toplam 232 gönüllü öğretmenden oluşan araştırma grubuna, veri toplama aracı olarak ‘’Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği-Kısa Formu (DZÖÖ-KF)’’ , ‘’Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ)’’ ile “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Farklılaşmanın kaynağını belirlemek üzere post hoc test olarak verilere Scheffe testi uygulanırken, etki büyüklüğünü belirlemek için de eta kare (η2) değerine bakılmıştır. Araştırmada hata payı 0.05 olarak kabul edilmiştir. Analizler sonucunda, öğretmenlerin yaşam doyum düzeylerine göre duygusal zeka puanlarının duygusal zeka toplam puanı (F(2-229)= 5.22, p<.05), öznel iyi oluş (F(2-229)= 10.89, p<.05) ve duygusallık (F(2-229)= 6.05, p<.05) alt ölçekleri açısından anlamlı fark bulunurken, öz kontrol (F(2-229)= .29, p>.05) ve sosyallik (F(2-229)= 1.07, p>.05) alt ölçekleri açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Benzer biçimde, öğretmenlerin cinsiyetlerine göre duygusal zeka puanlarının duygusal zeka toplam puanı(t(230)= 2.13, p<.05), öznel iyi oluş (t(230)= 2.30, p<.05) ve duygusallık (t(230)= 2.64, p<.05) alt ölçekleri açısından anlamlı fark bulunurken, öz kontrol (t(230)= -.04, p>.05) ve sosyallik (t(230)= -.51, p>.05) alt ölçekleri açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Duygusal Zeka, Yaşam Doyumu, Cinsiyet



 


Keywords: