BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Orgay ERCAN, Seyithan DEMİRDAĞ
ÖĞRETMENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
 
Günümüzde yaşanan sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmelere bağlı oluşan nüfus hareketleri yeni toplumsal ve çok kültürlü yapılar meydana getirmiştir. İnsan yaşadığı her ortamda hakları ve ihtiyaçları olan bir varlıktır. Eğitim de bir hak olarak kabul edildiğine göre, günümüz toplumlarında bu hakkın sağlanabilmesi için çok kültürlü eğitim kaçınılmaz ve yerine getirilmesi gereken bir eğitim hizmeti olarak devletlere, hükümetlere önemli bir görev ve sorumluluk yüklemektedir. Farklı kültürel yapılardan gelen insanların eğitim ihtiyacının nasıl karşılandığı, bu ihtiyacın karşılanmasında yaşanan problemler, bu işin mimarları olan öğretmenlerin yeterliliği, ders kitapları ve müfredatın güncelliği karar vericilerin çözüm üretmesi gereken konular olarak görülmektedir. Çok kültürlü sınıflarda eğitim alan öğrencilerin zihinsel, ruhsal, bedensel ve duygusal olarak sağlıklı bir insan olarak yetişebilmeleri konusunda öğretmenlere büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Öğretmenlerin öğrencilerin farklı özelliklerini tanımaları, onları olduğu gibi kabul ederek, eğitim ve öğretim faaliyetlerini bu farklılıklara göre planlayıp düzenlemeleri açısından çok kültürlülük bilgi, beceri ve algılarının yüksek olması çok önemlidir. Bu niteliklerin öğretmenlere kazandırılması gereklidir. Kültürel çeşitliliğin olduğu toplumsal yapılarda çok kültürlülük anlayışı hoşgörü ve sosyal barış açısından da oldukça önemlidir. İnsanların eğitim düzeyi arttıkça çok kültürlülük bakış açısı gelişebilmektedir. Dolayısıyla eğitim sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi öğretmen, öğrenci ve program unsurlarının uyumlu olmasını gerekli kılmaktadır. Çok kültürlü eğitimle ilgili öğretmen yeterliliği, ders kitapları ve öğretim programlarının uyumluluğunun sağlanması ile bir eğitim süreci etkili ve verimli bir şekilde ilerler. Bu unsurlardan öğretmenin işin mimarı olması onun yetiştirilmesi, geliştirmesi ve niteliğinin arttırılmasını gerektirmektedir. 21. Yüzyılın çok kültürlülük ve çok kültürlü eğitim gerçeği demokratik değerleri içselleştiren nitelikli insan, nitelikli eğitim ve bunları gerçekleştirecek nitelikli öğretmenle mümkündür. Bu nedenle öğretmen yeterliliği, çok kültürlülük algısı ülkemizde olduğu gibi diğer toplumlarda da güncel eğitim konularıdır. Öğretmen yetiştirme, öğretim programı ve ders kitapları eğitim sistemimizin çözüm bekleyen sorun alanlarından birisidir. Literatür taraması niteliğindeki bu çalışmada, öğretmenlerin çok kültürlü eğitim uygulamalarının sorunları ortaya konmuş ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisan tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0000-0001-6964-3061)

Anahtar Kelimeler: Kültür, Çokkültürlülük, Çokkültürlü Eğitim, Öğretmenler 


Keywords: