BİLDİRİ DETAY

Burhan ÇAPRİ, Merve Kübra UĞUR
ÖĞRETMENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI İLE KÜLTÜREL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik tutumları ile kültürel zeka düzeyleri arasındaki ilişkileri belirlemek ve kültürel zeka düzeylerinin çokkültürlü eğitime yönelik tutum puanlarını yordamadaki katkılarını incelemektir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde Mersin Belediye sınırları içerisindeki farklı okul türlerinde çalışmakta olup, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 130’u (%65.7) kadın, 68’i (%34.3) erkek olmak üzere toplam 198 öğretmenden oluşan araştırma grubuna, çokkültürlü eğitim tutumlarını belirlemek amacıyla ‘’Öğretmenlerin Çokkültürlü Tutum Ölçeği (ÖÇTÖ)’’ , kültürel zeka düzeylerini belirlemek amacıyla ‘’Kültürel Zeka Ölçeği (KZÖ)’’ ve “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Verilerin analizinde, öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik tutumları ile kültürel zeka düzeyleri arasındaki ilişkileri belirlemek üzere Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı kullanılarak korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada hata payı 0.01 ile 0.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgulara bakıldığında, öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik tutum puanları ile kültürel zeka alt ölçek puanları arasındaki ilişkileri incelemek için Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı kullanılarak yapılan korelasyon analizisonucunda çokkültürlü eğitime yönelik tutum puanları ile kültürel zekanın bilişötesi (r= .61, p< .01), bilişsel (r= .15, p< .05), motivasyonel (r= .55, p< .01) ve davranışsal (r= .37, p< .01) alt ölçekleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu görülmüştür. Ayrıcakültürel zeka alt ölçeklerinin tümünün öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik tutum puanlarına ilişkin varyansın%46'sını açıklayarak çokkültürlü eğitime yönelik tutum puanlarının anlamlı yordayıcıları (R= .68, R2= .46, p<.01) olduğuve bulunmuştur. Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmenler, Çokkültürlü Eğitim Tutumu, Kültürel Zeka 


Keywords: