BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Olcay GÜRSES, Şeyma GÜNEŞ, Sultan TAŞ, Furkan ÇUHADAR, Orhan ÇAKIROĞLU
ÖĞRETMENLER NE İSTER? SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA BECERİSİ GELİŞTİRMEDE GEREKSİNİM DUYDUKLARI BECERİLER
 
Okuma kişinin var olan bilgileri ile yazarın vermek istediği mesajları birleştirerek etkileşimli bir öğrenme olanağı sunan beceridir. Okuma becerisi ilkokuldan itibaren temelleri okuma yazma öğretimi ile atılarak yetişkinliğe kadar uzanan geniş bir çerçeveyi kapsar. Okuma becerisini iyi bir şekilde kazanmak insanların hayatını kolayca devam ettirmesi, toplumda sosyal bir birey olarak yaşaması için edinilmesi gereken bir özelliktir. Bu becerinin geliştirilmesi sürecine etki eden unsurlar bulunmaktadır. Okuma becerisini geliştirme sürecine öğretmenler, okul idareleri, aileler, diğer uzmanlar, kullanılan programlar, materyaller, öğretim stratejileri, öğrencilerin bireysel farklılıkları gibi birçok unsur etki etmektedir. Okuma becerinin geliştirilmesi için bütün unsurların birlikte değerlendirilmesi gerekmekte ve okumayı geliştirmede en büyük görev sınıf öğretmenlerine düşmektedir. Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin okuma becerilerini geliştirirken gereksinim duydukları becerileri tespit etmektir. Pandemi şartlarında okuma becerisinin geliştirilmesinde öğretmenlerin yaşadığı güçlükler ve eksikliklere de değinilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını Karadeniz bölgesinde bir ilin ilçe okulunda görev yapan 8 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nitel desen kullanılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak tasarlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan demografik bilgi formu ile uzman görüşü alınarak oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Hazırlanan görüşme formları bir pilot uygulama ile test edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmış ve verilerin geçerlilik ve güvenilirlik sağlama aşaması araştırma ekibi tarafından tamamlanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilecek bulgular katılımcılar ile paylaşılacaktır. Sunum kapsamında konuyla ilgili çözüm önerileri ve bulgular alanyazın ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, Okuma, Yarı Yapılandırılmış Görüşme 


Keywords: