BİLDİRİ DETAY

Saadet GELEN, Yasemin DOĞAN
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TASARIM GELİŞTİRME SÜRECİNDE İŞBİRLİĞİ DENEYİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
 
Bu araştırma çevreci maket ev tasarımını gerçekleştirmek üzere aynı deneyim alanında fakat farklı alt çalışma gruplarında çalışan beş öğretmen adayı ile sürdürülmüştür. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarına ait veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Katılımcılardan toplanan veriler betimsel analiz yoluyla incelenmiş ve sonuçları ortaya konmuştur. Çalışma grupları enerji grubu, yalıtım grubu ve bahçe, sulama ve atık grubu olmak üzere üç grup şeklinde belirlenmiştir. Bu gruplardaki öğretmen adayları iş paylaşımı yaparak sürece dahil olmuşlardır. Katılımcılar süreç sonunda bir maket evi tüm alt grup çalışmalarıyla birlikte tek bir proje sunum dosyası altında toplamışlardır. Çalışmanın işleyiş süreci şu şekilde planlanmıştır. Önce maket ev gövdesinin ortaya çıkışı ve enerjisinin sağlanması, daha sonra evin gövdesine su hasadı ve panel yerleştirme alt gruplarının dahil olması şeklinde eş zamanlı olmayan bir paraksisi gerekli kılmıştır. Sonuçlar öğretmen adaylarının bu süreçte bireysel veya kendi alt grupları içinde çalışmaya yatkınlıklarını ortaya koymuştur. İşbirlikli çalışma ortak öğrenmeyi hedefler. Yani elde edilen verimden tüm grup üyelerinin faydalanmasını amaçlar. İşbirlikli öğrenme yönteminde her grup üyesi eşit oranda çalışmaya katkı sağlamalıdır. Bu yöntemde bir grup olarak çalışılmalı ve bireysellikten uzak durulmalıdır. İşbirlikli öğrenme yönteminde grup üyeleri birbirini çalışmaya teşvik ederler. Bu şekilde birbirleri ile tartışarak bilginin paylaşılmasını sağlarlar. İşbirlikli öğrenmeyi benimseyen birey böylelikle yardımlaşmayı da pekiştirmiş olur. İşbirlikli çalışma sürecine ait zorluklar araştırmada ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: İşbirlikli çalışma yöntemi, betimsel analiz, maket ev tasarımı 


Keywords: