BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emrah AKMAN
ÖĞRETMEN ADAYLARININ METAVERSE KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
 
Günümüzde, teknoloji eğitimde önemli bir rol oynamaktadır ve öğrencilerin teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmaları, başarılı bir eğitim deneyimi için gereklidir. Öğretmen adaylarının, teknolojinin kullanımı konusunda yeterli beceriye sahip olmaları ve teknolojiyi etkili bir şekilde kullanabilmeleri gerekmektedir. Metaverse, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini artırabilecek bir teknoloji aracıdır. Bu nedenle, öğretmen adaylarının Metaverse kullanımına ilişkin tutumlarına yönelik araştırmalar yapmak önemlidir. Bu araştırmada öğretmen adaylarının Metaverse kullanımına ilişkin tutumlarının ne düzeyde olduğu ve bu düzeyin cinsiyet ve yaş gibi değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma betimsel tarama modeli ile yürütülmüştür. Çalışmaya Ordu Üniversitesi’nde pedagojik formasyon sertifika programında yer alan 272 kadın, 79 erkek olmak üzere toplam 351 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adayları; gastronomi ve mutfak sanatları, grafik tasarım, hemşirelik, heykel, İngiliz dili ve edebiyatı, matematik, moleküler biyoloji ve genetik, müzik, müzikoloji, resim, sanat tarihi, sosyoloji, spor yöneticiliği, tarih, Türk dili ve edebiyatı ve Türk müziği bölümlerinde eğitim almaktadırlar. Araştırmanın verileri “kişisel bilgi formu” ve “öğretmenlerin Metaverse kullanımına ilişkin tutum ölçeği” ile dijital ortamda toplanmıştır. Sonuç olarak öğretmen adaylarının Metaverse kullanımına ilişkin tutumlarının yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda öğretmen adaylarının Metaverse kullanımına ilişkin tutumlarının cinsiyete ve yaşa göre farklılık göstermediği bulunmuştur. Araştırmanın bulgularından yola çıkarak araştırmacılar ve öğretmenler için bazı önerilerde bulunulmuştur. ORCID NO: 0000-0003-0637-919X

Anahtar Kelimeler: Metaverse, Sanal Gerçeklik, Tutum 


Keywords: