BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aslı YILMAZ, Tringa SHPENDI ŞİRİN
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOÇUKLARLA YAPILAN MÜZİK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ
 
Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenme güçlüğü olan bireylerin öğrenmelerini daha kolaylaştırıcı ve etkin şekilde sağlamak için farklı yöntemlere ihtiyaç vardır, müzik bu yöntemlerden biri olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı disleksi (öğrenme güçlüğü) ve müzik alanında yapılan araştırmaların hangi alanı kapsadığı, kullanılan yöntem ve tekniklerin ne olduğu, ulaşılan sonuçlar ile öneriler bakımından incelenip yansıtılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde ve Google Akdemik’te yayımlanan araştırmaların içeriği incelenmektedir. İncelenen araştırmalarda kullanılan anahtar kelimeler: Öğrenme Güçlüğü, Müzik, Küçük Şarkılar, Müzik Öğretimi, A ve E Harfleri, Okuma Yazma Öğretimi, Disleksi, Müzik Eğitimi, Dislektik, Dislektiklerin Eğitimi, Öğrenme Güçlüğü Çekenler, Müziğe yönelik duyarlılık, Piyano Eğitimi, Tomatis Metodu şeklinde sıralanmaktadır. Araştırmaların iki tanesi nitel olup diğer iki çalışmada karma yöntem kullanılarak yapılmıştır. Araştırmalara bakıldığında veri toplama yöntemi olarak gözlem, görüşme ve deney öncesi sonrası ölçekler kullanılmıştır. Araştırmalarda örneklem grubunu oluşturan yaş aralığı 6-9 yaşlarını kapsamaktadır. Araştırmalarda bir ila otuz çocukla çalışılmıştır. Verilerin analiziyse SPSS programından yararlanılarak tarama ve betimsel içerik analiziyle yapılmıştır. Araştırmalardan biri yüksek lisans teziyken üç tanesi dergide yayımlanmış makalelerdir. Araştırmaların sonuçlarına bakıldığında müziğin öğrenme güçlüğü olan çocukların bilişsel süreçlerine önemli ölçüde katkısı olduğu, müziğe olan yatkınlıkları ile müziğe karşı duyarlılıklarının olduğu ve eğitimlerinde müziğin kullanılmasının yararlı olacağı önerilerinde bulunmuşlardır. Müziğin öğrenme güçlüğü olan bireylerin geç ve güç öğrenmelerini en hafif düzeye indirgemede önemli bir rolü olduğu ifade edilmektedir. ORCID NO: 0009-0006-8044-5844

Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik eğitimi, Öğrenme güçlüğü, Disleksi, Literatür taraması. 


Keywords: