BİLDİRİ DETAY

Sabriye SEVEN, Gülşen KOÇAK
ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA ETKİNLİKLERİ HAKKINDA FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
 
Bu araştırma Fen bilimleri öğretmenliği bölümü öğrencilerinin; Fizik I Laboratuvarı dersinde tutulan raporların öğrenme amaçlı yazma türlerinden hikaye yazma ve gazete hazırlama ile yapılması hakkında görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Atatürk üniversitesi Kazım Karabekir eğitim fakültesinde öğrenim gören 7 fen bilimleri öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan durum çalışması olarak desenlenmiştir. Öğrenciler, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Çalışma grubundaki öğrencilerin kimliklerini gizli tutmak amacıyla, öğrencilere Ö1, Ö2, …..Ö6, Ö7 şeklinde kodlar verilmiştir. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmeler bireysel olarak yürütülmüştür. Her bir öğrenci ile yaklaşık 10-12 dakika süren görüşme yapılmıştır. Çalışmada katılımcılarla yapılan görüşmeler ile görüşmelerin analizi eş zamanlı olarak yürütülmüştür. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. İçerik analiz yönteminde katılımcıların görüşme sorularına verdikleri cevaplar incelenmiş, bu cevaplara göre belli kategoriler ve temalar oluşturulmuştur. Derecelendirenler arası güvenirliği sağlamak için, elde edilen verilere ilişkin kodlamalar 2 öğrenci görüşmesi üzerinden 2 araştırmacı tarafından birbirinden bağımsız olarak yapılmıştır. Alan yazında geliştirilen formüle uygun olarak % 90 fikir birliği sağlanana kadar kodlamalara devam edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, genel olarak öğrencilerin öğrenme amaçlı yazma hakkında olumlu görüşlere sahip olduğu görülmüştür. Farklı yazma çeşitlerinin ufuklarını açtığı konusunda mutabık kalmışlardır. Hikaye yazmada, konu bulma konusunda; gazete hazırlamada da fazla zaman harcadıkları konusunda zorluklar yaşadıklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenme amaçlı yazma, hikaye, gazete, fen eğitimi 


Keywords: