BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ferihan GÜL, Seyithan DEMİRDAĞ
ÖĞRENEN OKULLA İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
 
Bilgi ve teknoloji ile birlikte çok hızlı gelişen ve değişen toplumlar ve bu toplumları oluşturan insanlar, var etmeye çalıştıkları bu düzeni ayakta tutabilmek için gelişime uyum sağlayarak, öğrenme temelli bir süreç ortaya koymuşlardır. Toplumsal bir varlık olan ve yalnız yaşayamayan insanlar, bir araya gelerek grup ve örgütleri oluşturmaktadır. Doğduğu andan itibaren keşfetmeye ve gelişmeye açık olan insanların oluşturduğu örgütlerde değişik seviyelerde ve oranlarda öğrenmeler meydana gelmektedir. Bilginin hızlı gelişmesi ve sürekli değişmesi, var olan bilginin eskiyerek yenilenme isteğinde olması, bireylerin her yönden her alanda kendilerini geliştirme zorunluluğunda olması, hayat boyu öğrenmeyi de ön plana çıkarmaktadır. Gelişme ve yeniliğe açık, değişimin sürekliliğini benimsemiş kişilerden oluşan kurumlar toplumu hep ileriye taşımaktadır. Öğrenen okul, tüm paydaşların işbirliği ve bütünlük çerçevesinde kurum öğrenmesinden sorumlu olduğu bir yapıdır. Tüm eğitim paydaşlarının kendilerini sürekli geliştirdiği, işbirliği içerisinde yeni öğrenmelerin sağlandığı, okulun vizyon ve misyonunu sağlamak için yeni ve kaliteli yolların ortaya çıktığı kurumlardır. Öğrenen öğretmenler, öğrenen öğrencileri, öğrenen öğrenciler de öğrenen okulun başarı, verim ve kalitesini etkilemektedir. Herhangi bir bilimsel alanda araştırma yapan araştırmacılar, ilgili alan yazının daha iyi irdelenmesi için söz konusu alanda yapılmış akademik araştırmaların incelenmesi önemlidir. Bilimsel alanda yapılan araştırmalar ve ortaya çıkan çalışmalar o konuyla alakalı araştırma yapan araştırmacılara yol göstermesi bakımından önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, öğrenen okullar konusundaki lisansüstü tezlerin, belirlenen bazı değişkenler aracılığıyla incelenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde yer alan 24 adet lisansüstü eğitim tezi analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, Türkiye’de 2003 ile 2023 yılları arasında Öğrenen okullar konusunda en fazla tez, 2022 yılında yazılmıştır. Konu ile ilgili 18 ayrı üniversitede tez çalışması yapılmış, en fazla Marmara Üniversitesi’nde üretilmiştir. İncelenen çalışmalarda, çalışma grubu en çok öğretmenlerden oluşmuştur. Araştırma kapsamında incelenen tezlerin çoğunda nicel yöntem ve tarama deseni kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, son yıllarda öğrenen okullarla ilgili çalışmaların artmasına rağmen, daha fazla özgün çalışmalara ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğrenen Okul, Lisansüstü, Tezler, Öğretmen, Doküman İncelemesi. 


Keywords: