BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatih PALA
ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DİJİTAL ÖYKÜ HAZIRLAMA DENEYİMLERİ
 
Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler dersinde öğrencilere dijital öykü hazırlatarak, onların yaşadıkları deneyimleri belirlemektir. Bununla birlikte öğrencilerin hazırladıkları dijital öykülerin niteliğini incelemek de çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Bu nedenle araştırmada altıncı sınıf öğrencilerinin dijital öykü hazırlama deneyimlerini dijital öykü oluşturma aşamalarına göre nasıl tanımladıkları, dijital öyküleme sürecinde yaşanılan zorluklar ve bu sürecin katkıları çalışmanın alt boyutları olarak ele alınmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına göre yürütülmüştür. Araştırma, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Erzurum ili Oltu ilçesinde bulunan bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunda 6. Sınıf düzeyinde öğrenim gören 24 öğrenci yer almaktadır. Araştırmada veriler yarı-yapılandırılmış görüşme ve dijital hikâyeler ile elde edilmiştir. Uygulama sürecinde sosyal bilgiler dersi kapsamında öğrencilere dijital öyküler hazırlatılmış ve çalışma 10 haftada gerçekleştirilmiştir. Uygulama öncesinde ve sonunda öğrenciler ile mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlar içerik analizi ile analizi yapılmıştır. Öğrenciler tarafından hazırlanan dijital öyküler rubrik kullanılarak konuya ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin dijital öykü yazarken zorluk yaşamadığı, eğlendikleri ve süreçten heyecan duydukları görülmüştür. Ayrıca öykü panosu oluşturma ve öyküyü dijitalleştirme aşamalarında öğrencilerin çoğunlukla mutlu olma, kendilerini iyi hissetme gibi olumlu duygulara sahip oldukları tespit edilmiştir. Dijital öykü oluşturma sürecinde ise öğrenciler, ses kullanma ve programları temin konusunda bazı zorluklar yaşadığı görülmüştür. Öğrenciler dijital öykülerle daha eğlenceli ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirdiğini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, dijital öykü, öğrenci deneyimi 


Keywords: