BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat KORUCUK
ÖĞRENCİ DEVAM ORANLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin akademik başarılarının derse devam etme oranlarına göre farklılaşmasının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında çalışmada üniversite öğrencilerinin derse devam etme oranları ile akademik başarılarının, cinsiyetlerine ve sınıflarına göre farklılaşma durumları da ele alınmıştır. Bu çalışmada ikincil veri analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubu olarak 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin doğusundaki bir devlet üniversitesi bünyesinde bulunan yüksekokul öğrencilerinin devam/yoklama listeleri ile aynı öğrencilerin not ortalamaları değerlendirilmiştir. Çalışma grubu 696 öğrenciden oluşurken, tam ve düzenli şekilde ulaşılabilen 319 öğrenciye ait veri ile çalışma yürütülmüştür. Çalışma verileri “Öğrenci Devam Formu-ÖDF” ile toplanmıştır. ÖDF öğrencilere ait, cinsiyet, sınıf, akademik başarı ve derse devam etme oranı kısımlarından oluşmaktadır. Çalışmada geçerlik ve güvenirliğin sağlanabilmesi amacıyla araştırma süreci, veri toplama, veri toplama aracı ve veri analizi ile ilgili ayrıntılara yer verilmiştir. Çalışma kapsamında değerlendirilen veriler arşivlenirken, verilerin sunumunda tablolardan yararlanılmıştır. Bunun yanında çalışmanın veri toplama aracı geliştirme ve veri analiz sürecinde Eğitim Bilimleri alan uzmanlarının görüşleri alınmıştır. Çalışma verilerinin analizinde İki Değişken için Ki-Kare testi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda derse devam oranının cinsiyete göre (kadınlar lehine) ve sınıfa (4. Sınıf lehine) göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde akademik başarının da sınıfa (3. Sınıf lehine) göre farklılaştığı anlaşılmıştır. Bunun yanında öğrenci başarısının derse devam oranına göre farklılaştığı ve derse devamı yüksek olan öğrencilerin akademik başarılarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. ORCID NO: 0000-0001-5147-9865

Anahtar Kelimeler: Derse Devam Oranı, Akademik Başarı Ki-Kare testi, 


Keywords: