BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Feyza BOZ, Emre PINARBAŞI
NEY EĞİTİMİNDE POPÜLER MÜZİK ESERLERİNDEN YARARLANMA: YANSIMALAR GRUBU ÖRNEĞİ
 
Öz: Amaç: Bu çalışmada, Popüler müzik adına verilen Yansımalar grubu eserlerinin, neyzen adaylarını açısından acelite özelliği taşıyan, etütsel özellik içeren notaların Ney eğitimine pozitif ya da negatif etkilerinin olup olmadığı araştırılmaya çalışılmıştır. Bu noktada Neyin klasik eğitiminin haricinde, seçilen eserlerin analizi yapılarak Ney eğitimine teknik açıdan katkısı olup olmadığı hakkında araştırmalar yapılmaya çalışılmıştır. Metot: Araştırmada, nitel kavramın etkileşimsiz yöntemi uygulanmıştır. Bu doğrultuda temposu hızlı olan eserler üzerinden analizler yapılarak, Ney eğitimine teknik açıdan katkısı olup olmadığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Herhangi bir denek grubu kullanılmadan, Yansımalar grubuna ait temposu hızlı olan notalar incelenerek bu notaların analizleri doğrultusunda Neyin yapısıyla ilgili olan ilişkileri değerlendirilmiştir. Araştırmanın evreni Popüler müzik alanında yer almış olan tüm eserler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Yansımalar grubunun eserleridir. Araştırma için temposu hızlı olup, birbirleriyle aynı hızda olan iki eser bulunmuştur. Bu eserler: “Gündöndü” ve “Bahar” adlı eserlerdir. Bu araştırmaya teknik açıdan temel kaynak olduğu varsayımı neticesinde çalışmaya katkı sağlayacağı düşünülen “Gündöndü” isimli eser iç örneklem seçilip araştırmamız bu eser özelinde gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Yansımalar Grubu kurucularından olan bestekar Birol Yayla’nın “Gündöndü” eserinin Ney sazının eğitiminde kullanılan teknik çalışmalar göz önünde tutularak yapılan analizler neticesinde farklı açılardan Ney eğitimine teknik olarak destek olabilecek çeşitli yönleri tespit edilerek nota üzerinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Sonuç: Çıkan veriler sonucunda “Gündöndü” eseri örneğindeki ezgi cümleciklerinin yapılarının Ney eğitimine teknik açılardan faydalı ve geliştirici yönleri ortaya çıkartılmış olup, bu örnekten yola çıkarak benzer popüler kültür eserlerinin geleneksel Ney eğitimine katkılarının teknik açılardan destekçi olabilecekleri ve bu gibi eserlerin belirlenerek eğitim modelinin içine entegre edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk Müziği, Makam, Nazariyat, Popüler Kültür, Ney Eğitimi 


Keywords: