BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yasin KİRİŞ
MÜZAKERECİ DEMOKRASİ MODELİ VE KENT KONSEYLERİ: ANTALYA KENT KONSEYİ ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME
 
Müzakereci demokrasi modeli, belirli aralıklarla yapılan seçimler aracılığıyla halkın yönetme hakkını çoğunluğun seçtiği temsilcilere devrettiği hâkim liberal demokrasi ve onun karar alma formu olan temsili demokrasinin bir kriz içerisinde olduğu düşüncesiyle ortaya atılmıştır. Ancak, bu model uygulanabilirlik konusunda eleştirilere maruz kalmaktadır. Bu anlamda çalışmanın amacı, “yönetişim” ve “katılımcı demokrasi” modelleri ile anılan kent konseyi mekanizmalarının müzakereci demokrasi modelinin uygulama alanı olarak görülmesinin imkânı değerlendirmektedir. Bu doğrultuda, kent konseyleri müzakereci demokrasi modelinin genel anlayışı çerçevesinde ele alınmış, araştırmanın evreni olarak Antalya Kent Konseyi ve örneklem grubu olarak “yürütme kurulu üyeleri” belirlenmiştir. Bununla birlikte, araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden “görüşme” yöntemi, bulguların değerlendirilmesi sürecinde ise “betimsel analiz” tercih edilmiştir. Çalışma sonucunda kent konseylerinin genel anlamda müzakereci demokrasi için ideal bir uygulama alanı olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Zira, kent konseyi mekanizmaları herkesin katılmasına ve müzakere ortamının oluşturulmasın olanak sağlayan bir platform işlevi gördüğü teyit edilmiştir. Ayrıca, şehrin sorunları karşısında ortak faydaya ulaşma imkanında önemli rol oynadığı görülmüş; müzakere süreçlerinde eşitliğin gözetildiği gözlemlenmiştir. Fakat, katılımın üyelik ile düzenlenmesi, “keyfilik” olgusunun yoğun olarak görülmesi ve sivil toplum kuruluşlarını aracılık etmesi katılımı zedelemiştir. Ayrıca, eşitliğin olduğu süreçlerden söz edilse de uzmanlardan yardım istenmesi ve siyasi kimliklerin tartışmalara dahil olması, müzakere sürecindeki eşitliğe ket vurmuştur. Diğer yandan, mali işlerde, alınan kararların uygulanmasında ve gündem oluşturulması sürecinde ilgili belediyenin etkisinde kalınmasının özgür bir müzakere sürecine engel olacağı görülmüştür. Dolayısıyla kent konseyleri mekanizmalarının belediyeler ile birlikte çalışması ve fakat özerk, herkese açık ve eşit fırsatlara sahip özgür katılımcılar ile yürütülmesi müzakereci demokrasi için daha uygun bir uygulama alanı olmasını sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Müzakereci Demokrasi , Katılım , Ortak Fayda , Kent Konseyleri 


Keywords: