BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif ORÇAN, Tuğba ARIKAN
MODEL İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENCİ MERKEZLİ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA UYGUN DERSİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
 
Bu çalışmanın amacı, öğrenci merkezli bir kuram olan yapılandırmacılığa uygun 5E Öğrenme Döngüsü Modeli’ne göre tasarlanmış ve tepkime modellemeleriyle zenginleştirilmiş dersin öğretmen adaylarının kimyasal tepkimeler konusundaki akademik başarıları üzerinde oluşturduğu etkiyi istatistiklerle incelemektir. Araştırma 2018- 2019 eğitim- öğretim yılına ait bahar döneminde KSÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören 1. Sınıf ve 2. Sınıf düzeyindeki toplam 76 öğretmen adayının katılımıyla yürütülmüştür. Araştırmada incelenecek olan deney ve kontrol grupları bu iki sınıf arasından rastgele belirlenmiştir. Kimyasal tepkimeler konusu toplam 2 haftalık süreyle deney grubunda ve kontrol grubunda farklı öğretim planlamasıyla işlenmiştir. Deney grubunda öğrenci merkezli bir kuram olan yapılandırmacılığa dayalı 5E Öğrenme Döngüsü Modeli ‘ne uygun ders planlaması yapılmıştır. Bu 5E Öğrenme Döngüsü Modeli’nin keşfetme ve açıklama aşamaları kimyasal tepkimeler konusuna ilişkin modellemeler barındıran öğrenme etkinlikleri ile zenginleştirilmiştir. Kontrol grubunda ise öğretmen merkezli olan geleneksel öğretim yöntemlerine göre planlanmış derslerle çalışma yürütülmüştür. Araştırmacı tarafından hazırlanmış akademik başarı testi, uzmanların katkısıyla geçerliliği ve güvenirliği sağlandıktan sonra öğretmen adaylarına ön test ve son test olacak şekilde uygulanmıştır. Araştırma sonucunda SPSS 21.0 paket programı aracılığıyla deney ve kontrol gruplarının ön testlerinden ve son testlerinden oluşan verilerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Veri analizinde bağımsız örneklem t- Testi yapılarak deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test puanlarının ortalaması arasındaki farkın anlamlı bulunup bulunmadığına bakılmıştır. Analiz sonuçları, kimyasal tepkimeler konusunu öğrenmede, öğrenci merkezli yapılandırmacılık kuramına dayalı 5E Öğrenme Döngüsü Modeline yönelik kimyasal tepkimeler konusundaki modellemelerle zenginleştirilmiş çeşitli etkinlikler uygulamasıyla öğrenen öğretmen adaylarının, geleneksel öğretim yöntemleriyle öğrenim gören öğretmen adaylarından daha başarılı olduklarını göstermiştir

Anahtar Kelimeler: Yapılandırmacı Yaklaşım, Modelleme, 5E Öğrenme Döngüsü Modeli 


Keywords: