BİLDİRİ DETAY

H. Hüseyin TAŞAR
MEVLANA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ; ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
 
Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini amaçlayan bir programdır. Bu programının diğerlerinden farkı, değişimin bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamasıdır. Programa katılım, bir akademik yıl içinde bir dönemdir. Öğrenciler bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS kredi almaları gerekir. Programa örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler. Bu çalışmanın amacı Adıyaman Üniversitesi’nden Mevlana Değişim Programı aracılığı ile öğrenim görmek üzere yurt dışına giden öğrencilerin programa ilişkin görüşlerini ve önerilerini belirlemektir. Çalışma Adıyaman Üniversitesi’nden Mevlana Değişim Programı aracılığı ile yurt dışına giden öğrencilerin programa ilişkin görüşlerini ve önerilerini bütüncül bir bakış açısıyla incelemeyi amaçladığından nitel araştırma temelinde desenlenen bir durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubu, 2015-2017 yılları arasında Adıyaman üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalında okuyan ve Mevlana değişim programı kapsamında; Fas’ta ki “Hasan II” ve “Sultan Slimane” üniversitelere giden öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmada katılımcıların görüşleri, uzman görüşü alınarak araştırmacı tarafından geliştirilen “yapılandırılmış görüşme formu" temelinde ses kaydı yapılarak toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin incelenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Adıyaman Üniversitesi’nden Mevlana programı aracılığı ile yurt dışına giden öğrencilerin, öğrenim gördükleri üniversitelerin kendilerine sundukları hizmetlerle ilgili olarak en çok eğitim - öğretim hizmetlerinin sunum şeklinden, en az ise barınma ve güvenlik hizmetlerinden memnun kaldıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mevlana Değişim Programı, Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi, Yüksek öğretim 


Keywords: