BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif AKTAŞ
MEVLÂNA İDRİS ZENGİN'İN SESSİZLİK TORBASI ADLI ESERİNDEKİ EĞİTSEL İLETİLER
 
Çocuk edebiyatı eserleri okuma becerisinin geliştirilmesinde, çocuklara okuma sevgisi ve alışkanlığının kazandırılmasında önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte çocuk edebiyatı ürünlerinin çocuğun duygu ve düşünce dünyası ile yaratıcı düşünme becerisini geliştirme ve onu hayata hazırlama gibi işlevleri de vardır. Çocuğun tüm gelişim alanlarına katkı sağlayan çocuk edebiyatı eserleri, eğitsel iletileriyle de kişilik gelişiminde de önemli bir role sahiptir. Çocuklar için yazılmış kaleme alınmış eserler onların anlama ve iletişim becerilerini geliştirirken davranışlarının şekillenmesine de katkı sağlar. Bu nedenle eserlerin çocukların seviyesine uygun olması önemlidir. Mevlâna İdris de son dönem çocuk edebiyatçıları içerisinde önemli yere sahip bir isimdir. Onun Sessizlik Torbası adlı eseri, iletişim teması üzerine kurulmuş olup dünyada sadece en güzel kelimelerin kullanılmasını isteyen bir çocuğun, ilk önce duyduğu kötü kelimeleri, daha sonra da dünyadaki bütün kelimeleri bir torbaya toplamasıyla dünyanın derin bir sessizliğe bürünmesi ve daha sonra çocuğun bu torbayı açıp dünyaya güzel kelimelerin yayılmasını sağlaması anlatılmaktadır. Bu çalışmada Mevlâna İdris Zengin’in Sessizlik Torbası adlı eserinin eğitsel iletiler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda nitel bir anlayışla desenlenen araştırmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler, doküman inceleme yöntemiyle toplanmıştır. Eserdeki iletiler; duygu ve düşüncelerin ifadesine yönelik iletiler, ahlaki gelişimi desteklemeye yönelik iletiler, sosyal gelişimi desteklemeye yönelik iletiler, kişisel gelişimi desteklemeye yönelik iletiler, felsefi düşünceye yönelik iletiler vb. başlıklar altında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mevlâna İdris Zengin, eğitsel iletiler, Sessizlik Torbası. 


Keywords: