BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şenol YAVUZ, Murat ÇAKAN, A. Eray BÜLTER, Dursun Ali KÖSE
MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FARKINDALIK DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Giriş: Meslek Yüksekokulları teknik ara eleman ihtiyacını gidermek amacıyla kurulmuş okullardır. MYO lar özel ve kamunun ihtiyacını gidermek ve gelişen koşullara göre oluşan yeni mesleklerin altyapısını hazırlamak üzere il ve ilçelerde kurulmuştur. Son yıllarda Organize sanayi bölgelerinde kurularak ihtiyacı daha hızlı gidermek amaçlanmıştır. Sanayinin gelişmesi ve sektörün genişlemesi ile iş kazaların ve meslek hastalıklarının artması sonucu, İş Sağlığı ve Güvenliğinin önemimi artmıştır. Temel İSG Eğitimi işbaşı yapılırken verilmesinin yanısıra üniversitelerde seçmeli ders olarak konulmuştur. Bu şekilde yeni nesilin İSG Farkındalığının oluşmasının erkenden kazanması amaçlanmıştır. Amaç: İş Sağlığı ve Güvenliği dersi meslek yüksek okullarında zorunlu ders olarak okutularak öğrencilerin İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını teorik olarak görmesi sağlanarak bir farkındalığın oluşması amaçlanmıştır. Bizimde amacımız girdiğimiz bölümlerde öğrencilerin İş Sağlığı ve Güvenliği düzeyini araştırarak ne kadar etkili olduğumuzu görmektir. Kapsam ve Sınırlılıklar: Bu çalışma, Hitit Üniversitesi’ne bağlı birkaç meslek yüksek okulunda bulunan Büro Yönetimi ve Asistanlığı, Harita ve Kadastro, Moda Tasarımı, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik, Tapu ve Kadastro, Tıbbi Hizmetler ve Teknikerliği ve Yönetim ve Organizasyon bölüm öğrencilerine yirmi sorudan oluşan bir anket araştırma çalışması ile düzeyleri incelenmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği dersinin öğrenciler üzerinde etki düzeyini incelemeye çalıştık. Yöntem ve Bulgular: İş Sağlığı ve Güvenliği farkındalık anketi çalışmasını, yirmi sorudan oluşan ve “Likert Tipi” soru tarzı sorulmuş ve öğrencilerin verdiği cevapların analizi yapılmıştır. Anket sonuçları “IBM SPSS Statistics 22.0” programı ile analiz edilerek her soru birbirinden bağımsız irdelenmiştir. Analiz sonucuna göre “Cronbach Alpha (α) değeri 0,877 çıkmıştır. Bu sonuça göre yapılan anket çalışmasının güvenirliliğinin iyi olduğu görülmüştür. Sonuç: Yapılan çalışma sonucuna göre birkaç önemli nokta tespit edilmiştir. Cinsiyete göre incelediğimizde erkeklerin farkındalık düzeyi daha yüksek olduğu görülmüştür. Bölüme göre ise, Moda tasarımı bölümü öğrencilerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İSG Farkındalığı, İstatiksel analiz 


Keywords: