BİLDİRİ DETAY

Erol DEMİR
MESLEK LİSESİ PAYDAŞLARININ BEKLENTİLERİ VE MESLEK LİSESİ MODELİ ÖNERİSİ
 
Amaç: İhtiyaç duyulan yeni mesleki eğitim modelini mevcut sorunlara çözüm üretecek ve tüm paydaşların fikirlerini de dikkate alarak tasarlayarak Meslek Lisesi Modeli önerisinde bulunmaktır. Yöntem: Ulusal ve uluslararası politika belgelerinde, MEB stratejik planında ve sektör temsilcisi STK ve meslek örgütlerinin mesleki eğitim hakkındaki görüşleri ile son yıllarda yapılan çalışma ve raporlamaların yazın taraması yapılarak sorun alanlarının tespit edilmesi suretiyle bir anket hazırlanmıştır. İstanbul İlinde 9 ilçede 14 meslek lisesinde uygulanmıştır. Temel Bulgular: Katılımcıların 25 soru toplamına ortalama olarak % 51 oranında “katılıyorum”, % 18,1 oranında “kısmen katılıyorum” cevabı vererek modelin alt yapısını oluşturan sorulara yaklaşık % 70’ e yakın destek verdikleri görülmektedir. Mesleki Lisesi öğrencilerine düzenli burs verilmesi, işletmeye başladığında emeklilik başlangıcı sayılması, işe alımlarda öncelik verilmesi, firma sahipleriyle söyleşiler yapılması, mülakat deneyimi imkanı, meslek eğitimi veren firmalara ilave teşvik verilmesi, 9. Sınıfta zevkli beceriler atölyesi uygulaması, serbest etkinlik günü, yöneticilerin meslek öğretmeni olması, meslek tanıtımının iş ortamında yapılması, öğretmenlerin işbaşında hizmetiçi eğitimi, beceri eğitiminde öğrencilere ücret ödenmesi, ulusal mesleki yeterlilik belge sınavına alınmaları, öğrencilerin bitirme projesi yapması, meslek dersi öğretmenlerinin kariyer, iş ve meslek danışmanlığı da yapması, alan seçiminin 9. sınıfta yapılması, okul yönetimine işletme sahiplerinin aktif katılımı, yaz tatilinde staj yapmaları, genel kültür derslerinin sadeleştirilmesi, öğretmenlerinde beceri eğitimine eşlik etmeleri, işletmede beceri eğitimine erken başlanması ve günlerinin artırılması gibi uygulamaların bulunduğu model istenilen hedef ve amaçlara ulaştırabileceği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Mesleki Eğitim, Meslek Lisesi, Sektör, İstihdam 


Keywords: