BİLDİRİ DETAY

Metin KAPLAN, Emine Gül EFE, Tugay ÖNEY, Şıh Mehmet BÜYÜKBAŞ
MESLEK ALGISININ ÇALIŞAN PERFORMANSI İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNE ETKİSİ: İTFAİYE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Günümüzde kürevî değişim ve gelişimin etkisiyle birlikte şekillenen çevre koşullarının, örgütleri değişime adapte olabilme ve hızlı bilgi akışını sağlayabilme hususlarında birbirleri ile yarışır hale getirmesi, örgütsel psikoloji alanında yeni ve farklı konuların gündeme gelmesinde etkili olmaktadır. Söz konusu olan bu konular, farklı sektörlerde, farklı coğrafik bölgelerde veya kültürlerde kendini gösterse de genellikle bireylerin zamanlarının çoğunu geçirdikleri örgütlerinde yaşadıkları durumlarla ilişkili olmaktadır. Meslek algısının farklı örgütsel ve bireysel çıktılarla bağlantısının olabileceği düşünülmekte olup, bireylerin yürüttükleri işlerine yönelik pozitif algılama düzeylerinin onların hem yaşam kalitelerini hem de örgütsel açıdan çıktı elde edinimi üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Literatürde meslek algısı, çalışan performansı ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiyi inceleyen sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, çalışanların meslek algılarının performansları ile psikolojik iyi oluşları üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Araştırmanın örneklemini, Malatya Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda çalışan 150 personel oluşturmaktadır. Meslek algısının bağımsız değişken, psikolojik iyi oluş ve performansın bağımlı değişken olarak kabul edildiği araştırma modelinde veriler, Karaman (2008) tarafından geliştirilen ve Yılmaz ve Tanrıverdi (2017) tarafından geçerliliği test edilen meslek algısı ölçeği, Kirkman ve Rosen (1999) tarafından geliştirilen ve Çöl (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan çalışan performansı ölçeği ve Diener ve arkadaşları (2009, 2010) tarafından geliştirilen ve Telef (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan psikolojik iyi oluş ölçeği ile elde edilecektir. Ölçekler beşli Likert tipinde olup, 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5=Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. Son olarak araştırmanın bir takım sınırlılıkları olduğu vurgulanmış ve gelecekte benzer konularda yapılabilecek araştırmalara yönelik bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Meslek Algısı, Çalışan Performansı, Psikolojik İyi oluş. 


Keywords: