BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Berna GÜR, Yağmur SEZİK
MERMER FABRİKASI İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇORUM İL ÖRNEĞİ
 
Ülkemizdeki mermer rezervleri ve kalitesi yönünden dünya piyasasında önemli bir yere sahiptir. Çalışmamıza konu olan mermer fabrikaları potansiyel olarak birçok iş kazası ve meslek hastalığını bünyesinde barındıran genellikle küçük ölçekli iş koludur. Mermer fabrikalarında çalışan işçiler ağır çalışma koşullarında görev yapmaktadırlar. Mermer fabrikalarında işçi sayısının genellikle az olması, işverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerini ekonomik açıdan gereksiz masraf olarak algılanmasına ve buna bağlı olarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlem, tedbir ve uygulamalarını ikinci plana atmasına sebep olmaktadır. Çalışmamızın amacı; Çorum ilinde faaliyet gösteren küçük ölçekli mermer fabrikasında çalışanların çalışma koşullarının iş sağlığı ve güvenliği açısından belirlemekti. Çalışmamızın yöntemini belirlemede; çalışmamıza örneklem oluşturacak mermer fabrikasında çalışan kişi sayısı göz önünde bulunduruldu. Çalışmamızda nitel veri toplama yöntemlerinden biri olan odak grup görüşmesi yapılmıştır. Odak grup çalışmasına ait sorular hazırlanırken, çalışma koşulları, mevcut tehlikeler ve riskler, İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri, yönetim tarafından alınmayan tedbirler dikkate alınmıştır. Çalışanların sorulara verdikleri cevaplar değerlendirildiğinde çalışma ortamlarında tehlike ve risklere karşı bir tedbir alınmadığı, iş güvenliği ile ilgili denetim ve uygulamalarda eksiklikler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda küçük işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarındaki eksikliklerin giderilmesi konusunda nelere dikkat edilmesi ve neler yapılması hakkında işçilere ve işverenlere önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: mermer fabrikaları, iş sağlığı ve güvenliği, Farkındalık 


Keywords: