BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bengü TÜRKOĞLU, Selvi KAÇAN
MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ETKİNLİK KİTABININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLAR VE KAVRAMLAR AÇISINDAN UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ
 
Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, dil ve motor gelişim alanlarında en üst gelişim seviyesine ulaşmalarını sağlama, özbakım becerilerini geliştirme, ilköğretime hazırlanmalarını destekleme ve gelişim alanlarında görülmesi muhtemel yetersizlikleri engelleme amacı taşıyan Okul Öncesi Eğitim Programı (OÖEP) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2013 yılında revize edilmiştir. Aktif öğrenmeyi temel alan 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda kazanımlar çocukları merkeze alarak öğrenmeleri gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlar. Programda kavramlar “renk”, “geometrik şekil”, “boyut”, “miktar”, “mekanda konum”, “sayı”, “duyu”, “duygu”, “zıt” ve “zaman” kategorileri altında yer alır. Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Etkinlik Kitabı’nın 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda 36-72 aylık çocuklar için belirlenen kazanımlar ve kavramlar açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada betimsel model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda MEB tarafından hazırlanan ve öğretmenler için örnek etkinlik planlarından oluşan 1 adet etkinlik kitabı yer almaktadır. Çalışma grubunun seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada verilerin toplanması ve analizi nitel araştırma yöntemine göre yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kazanım Değerlendirme Formu ve Kavram Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Verilerin toplanması aşamasında doküman analizi yöntemi, verilerin analizi aşamasında ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın analizleri devam etmektedir, analizler bittiğinde elde edilen bulgular alan yazındaki bilgiler ışığında yorumlanarak tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Etkinlik, Okul Öncesi Eğitim Programı, Kazanım 


Keywords: