BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hilal ŞAHİN, Mustafa İLHAN
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN AÇIK UÇLU SORULARI PUANLAMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
 
Üst düzey davranışları yoklayabilmesi ve doğru–yanlış şeklinde bir puanlama yerine çözüm yolunun da göz önünde bulundurulduğu kısmi puanlamaya imkân tanıması açık uçlu soruları matematik dersinde en fazla kullanılan ölçme araçlarından biri haline getirmektedir. Bununla beraber, açık uçlu sorular ile yapılan ölçmelerde geçerli ve güvenilir sonuçlara ulaşılabilmesi puanlayıcı hatalarının minimuma indirilmesine bağlıdır. Bu kapsamda araştırmada, matematik öğretmenlerinin açık uçlu soruları puanlama davranışlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, tarama modelinde bir çalışma özelliği taşımaktadır. Araştırmanın katılımcıları kolay ulaşılabilir durum örneklemesine göre belirlenmiş olup yaşları 23 ile 56 ve meslekteki görev süreleri 1 ile 33 yıl arasında değişen 170 matematik öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Anket formunda yedisi demografik özellikler ve sekizi açık uçlu matematik sorularının puanlanmasında dikkate alınması gereken hususlarla ilgili olmak üzere 15 madde yer almıştır. Veri toplama süreci öncesinde Dicle Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu’ndan araştırmanın güncel etik ilkelere uygunluğuna dair onay alınmış, veriler 2022–2023 öğretim yılı Bahar döneminde toplanmıştır. Veriler analiz edilirken frekans ve yüzde hesaplarına başvurulmuştur. Puanlamada, cevap anahtarı veya rubrik kullanımı ile işleyişin bilgiden ayrı olarak puanlanması öğretmenlerin açık uçlu soruları daha objektif puanlayabilmek için en fazla dikkat ettikleri uygulamalar olarak belirlenmiştir. Her bir soruda kâğıtların sırasının yeniden düzenlenmesi ve aynı kâğıtların farklı bir matematik öğretmenine de puanlatılması ise öğretmenlerin en az uydukları puanlama ilkeleri olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: matematik öğretmenleri, açık uçlu sorular, puanlama davranışları 


Keywords: