BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yasemin BAKİ
MASALLARIN YARATICI YAZMA BECERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARI ÖRNEĞİ
 
Türkçe Dersi Öğretim Programında yer verilen metin türleri anlatma esasına göre öyküleyici, bilgilendirici ve şiir türünde olmak üzere üç kategoride değerlendirilir. Öyküleyici metin türleri içerisinde yer alan masallar birinci sınıftan sekizinci sınıfın sonuna kadar kullanılan, dilin inceliklerini ve zenginliklerini aktaran metin türlerinden biridir. Masallar hayal dünyasının zenginliklerini büyülü bir dille ortaya koyarak çocukların zihinsel gelişimi yanında duygusal farkındalıklarını da geliştiren yaratıcı bir metin türüdür. 21. Yüzyıl yeterliliklerinden olan yaratıcılık ve hayal gücünün gelişiminde oldukça etkili bir tür olan masallar yaratıcı metin türlerinden biridir. Türkçe öğretmeni adayları açısından masalların okuma yanında masal yazma becerileri de meslek hayatlarında tür temelli yazma yaklaşımı çerçevesinde önemli bir etkendir. Bu araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının yaratıcı bir tür olan masal yazma sürecinde yaratıcı yazma becerilerini ne düzeyde kullandıklarının betimlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Programında öğrenim gören 44 öğretmen adayından oluşmaktadır. Veriler betimsel analiz yoluyla incelenmiş, bulgular tablo ve grafik halinde sunulmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının masal yazma becerilerinin yaratıcılık açısından yeterli düzeyde olmadığı, en çok fikirlerin orijinalliği ve kelime zenginliği boyutunda sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının masal yazma ve yaratıcı yazma becerilerinin gelişimi için yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine ağırlık verilmesi gerektiği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretmeni Adayı, Yaratıcı Yazma, Masal 


Keywords: