BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hilal BAYINDIR, Şerife Gamze ALBAYRAK
MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KONUT FİYAT ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ
 
Ekonomide en önemli sektörlerden biri inşaat sektöründür. Sektörün alt bileşenlerinde ise ilk sırada konut sektörü bulunmaktadır. Konut piyasasındaki fiyat değişimlerinin izlenebilmesi için konut fiyat endeksi geliştirilmiştir. Bu çalışmada, konut fiyat endeksi değişimini etkileyen makroekonomik değişkenler araştırılmıştır. Analizde konut fiyat endeksi ile birlikte cumhuriyet altını, BİST 100, tüketici güven endeksi, ABD Doları, işsizlik oranı, konut faiz oranı değişkenleri tercih edilmiştir. Analizde kullanılan veriler Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’ndan (TÜİK) elde edilmiş olup 2015:01-2021:07 dönemleri arasında yer alan aylık veriler kullanılarak değişkenler incelenmiştir. Bağımlı Değişkenler ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişki yönünü ve seviyesini tespit etmek için korelasyon testi yapılmış ve Konut Fiyat Endeksi üzerinde değişkenlerin ilişki seviyeleri altın fiyatları, ABD Dolar kuru, Bist 100 endeksi pozitif yönlü çok yüksek ilişkili olarak tespit edilirken en yüksek ilişki altın fiyatlarında olduğu görülmüştür. İşsizlik pozitif yönlü ve yüksek ilişkili, konut faiz oranı pozitif yönlü ve çok zayıf ilişki sonuçlarına varılırken tüketici güven endeksinin negatif yönlü ve orta ilişkili olduğu sonuçlarına varılmıştır. Konut Fiyat Endeksi ile tüm değişkenler için yapılan çoklu regresyon analizi sonucuna göre R-Kare değeri 0,97 olarak tespit edilmiştir. R-Kare değer aralıkları tablosuna göre 0,80-1 “mükemmel uyumluluk” aralığını göstermektedir. Konut Fiyat Endeksi oluşturulurken analiz edilen tüm makroekonomik değişkenlerin birlikte kullanılmasıyla çok yüksek düzeyde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Konut Piyasası, konut fiyat endeksi, işsizlik, faiz 


Keywords: