BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nazmiye İNCE, Dilek ÇELİKLER
MADDENİN TANECİKLİ YAPISI KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN EĞİTSEL OYUN UYGULAMALARI HAKKINDAKİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
 
Öğrencilerin fen bilimleri dersinde başarı geliştirmelerini sağlamak ancak derse ilgilerini çekmekle mümkündür. Bu amaçla öğrencilerin derslere ilgilerini ve dikkatlerini verecekleri eğitsel oyun uygulamalarına yönelik görüşlerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırma, 7. sınıf öğrencilerinin eğitsel oyunlara yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın uygulama kısmı Samsun İlinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir ortaokulun 7. sınıfında öğrenim gören 19 öğrencinin katılımıyla yürütülmüştür. Uygulamada “Maddenin Tanecikli Yapısı” konusu eğitsel oyunlara yönelik olarak hazırlanan ders planlarıyla yürütülmüştür. Konu 4 kazanımdan oluşmakta ve konunun öğretimi için önerilen süre 6 ders saatidir. Ders planlarında derslerde uygulanan “Kelime Bulmaca”, “Puzzle” ve “Bende, Kimde?” eğitsel oyunları bulunmaktadır. Görüşmede kullanılmak üzere 8 soru hazırlanmıştır. Uygulama sonunda daha detaylı bilgi almak ve verileri derinlemesine incelemek amacıyla 19 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşme soruları betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Elde edilen nitel verilerden ortak cevaplar belirlenerek, cevaplar tekrarlanma sıklığına göre tablolaştırılmış ve öğrenci cevaplarından doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Araştırma sonucunda öğrenciler; eğitsel oyunların dersleri eğlenceli hale getirerek derse aktif katılımı sağladığını, konuyu öğrenmeyi kolaylaştırdığını ve öğrenilenlerin kalıcı olmasına yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Aynı zamanda eğitsel oyunlarla daha iyi öğrendiklerini ve düz anlatıma göre eğitsel oyunların daha etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Eğitsel oyunların fen bilimleri dersi içerisinde başka konular ile Türkçe, Matematik, İngilizce ve Sosyal Bilgiler derslerinde de kullanılmasını istemişlerdir. ORCID NO: 0000-0002-4293-4165, 0000-0002-9945-7195

Anahtar Kelimeler: Maddenin Tanecikli Yapısı, Fen Bilimleri, Eğitsel Oyun, Ortaokul Öğrencisi, Görüş 


Keywords: