BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İrem IŞITAN, M.Handan GÜNEŞ
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SU OKURYAZARLIĞINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Yapılan araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin su okuryazarlığına yönelik görüşlerinin neler olduğunun belirlenmesidir. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmada çalışma grubu belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın örneklemini Samsun ilinde bulunan MEB’e bağlı üç Anadolu Lisesinde, 2021-2022 bahar döneminde öğrenim gören 522 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 16 açık uçlu sorunun bulunduğu yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada gönüllülük esasına bağlı kalınarak yüz yüze uygulama yapılmıştır. Görüşme formundan elde dilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın ana probleminin ortaya çıkardığı soruları karşılar nitelikte temalar oluşturulmuştur. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlardan bu temalara uygun olan cevaplar seçilerek frekans ve yüzdelikleri hesaplanmıştır. Veri toplama aracının güvenirliğini sağlamak amacıyla da açık uçlu sorular ve cevaplar uzman tarafından yorumlanmış ve onayı alınmıştır. Elde edilen verilere göre genel olarak lise öğrencilerinin suyun öneminin farkında olduğu söylenebilir. Nitekim bazı öğrenciler su kaynaklarını korumak için insanların bilinçlendirilmesi ve aynı zamanda küçük yaşlardan itibaren eğitim verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Ayrıca bazı öğrenciler ise su tüketimi konusunda bilinçli olduğunu bazıları ise olmadığını, bunların yanı sıra su bilincini arttırmak için reklam, kampanya, kamu spotu, konferans gibi faaliyetlerin yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu bağlamda elde edilen sonuçların gelecekte su okuryazarlığı konusunda yapılacak olan çalışmalarda yararlı olacağı düşünülmektedir. (Bu çalışma birinci yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Su Okuryazarlığı, Lise Öğrencileri, Görüş 


Keywords: