BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muhammet İbrahim AKYÜREK
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARI
 
Sosyal medya kullanımı ve sosyal medyaya ilişkin tutumlar hakkında yapılan yurtiçi ve yurtdışı çalışmalar incelendiğinde; alanyazında birtakım araştırmalar mevcut, fakat ülkemizde farklı lise türlerinde öğrenim gören öğrencilerin karşılaştırmalı olarak sosyal medya kullanımı ve tutum düzeylerine ilişkin algılarını araştırmaya dönük yeterli ölçüde çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeple, farklı lise türlerinde öğrenim gören öğrencilerin sosyal medya kullanımı ve tutum durumlarının incelenmesi önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin sosyal medya kullanımı ve tutum düzeylerine ilişkin algılarını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde bulunan 20 resmi lisede öğrenim gören toplam 404 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Otrar ve Argın (2013) tarafından geliştirilen öğrencilere yönelik Sosyal Medya Tutum Ölçeği (SMTÖ) kullanılmıştır. Bu çalışmada, ölçeğin güvenirliğini test etmek amacıyla; ölçek Likert tipi olduğundan ve tek uygulamadan elde edildiğinden Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı (α) hesaplanmıştır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere güvenirlik katsayısı “α= .78” olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda, öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumları orta seviyede bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutum düzeylerine yönelik algılarının cinsiyet, okul türü ve sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmada öğrencilerin algısına göre, sosyal medya kullanımı ve sosyal medyaya ilişkin tutum düzeyi incelenmiştir. Sosyal medya kullanımı ve sosyal medyaya ilişkin tutum ile akıllı telefon, sosyalleşme, iletişim becerisi gibi değişkenler arası ilişkileri inceleyen araştırmalar gerçekleştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya Kullanımı, Sosyal Medya Tutumları, Lise Öğrencileri 


Keywords: