BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nuray ÖNDER-ÇELİKKANLI, Mustafa TAN
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRİKLENME KONUSUNDA TERCİH ETTİKLERİ BAĞLAMLAR
 
Bağlam temelli yaklaşımda ya da bağlamların bir örnek olarak ders içerisinde kullanılması durumunda hangi bağlamın seçileceği son derece önemlidir. Etkili öğrenmenin gerçekleşebilmesi için seçilecek bağlamların öğretmenlerin değil öğrenme hedeflerini kazanmaları beklenen öğrencilerin belirlemesi gerekir. Bu nedenle bu çalışmada 10. Sınıf lise öğrencilerin elektriklenme konusu üzerine konuşulurken kendilerine sunulmasını tercih ettikleri bağlamlar araştırılmıştır. Araştırma örneklemini, 7’si kız, 8’i erkek olmak üzere on beş 10. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış olarak yüz yüze ve bireysel olarak araştırmacı tarafından gerçekleştirilen görüşmelerde öğrencilere on iki soru yöneltilmiştir. Görüşmelerden elde edilen nitel verilerin içerik analizi sonucunda her bir soruya verilen bağlam örnekleri ve bu bağlamları verme nedenleri belirlenerek aynı özellik gösteren bağlamlar aynı grup altında toplanarak her bir gruba özelliklerine uygun ad verilmiştir. Yapılan gruplamanın güvenirliği için iki alan uzmanından uzman görüşü alınmıştır. Çalışma sonunda öğrencilerin önceki ders dönemlerinde gördükleri temel elektrostatik deneylerini veya günlük hayatta deneyimledikleri bir olayı kendileri için en uygun bağlam olarak gördükleri tespit edilmiştir. Bu bağlamları seçme nedenlerinin başında kendileri için bilindik olması gelmektedir. Bunun yanı sıra, az sayıdaki öğrencinin konuyla ilişkilendirilemeyecek analojiler veya olayları bağlam olarak belirttikleri görülmüştür. Alan yazında öğrencilerin belirlediği bağlamlar üzerinden bağlam temelli işlenen derslerin veya belirlenen bağlamlar üzerinden öğrencilerin kavram yanılgılarını da içeren ön bilgilerinin tespit edildiği çalışmaları görmek mümkündür. (Bu çalışma 1.sırada yer alan yazar(ın) doktora tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Elektriklenme, Fizik Eğitimi, Fizik Eğitiminde Bağlam 


Keywords: