BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nuray ERAN TÜREDİ, Banu YÜCEL TOY
LİSANSÜSTÜ EĞİTİMLİ ÖĞRETMENLERİN BAKIŞ AÇISIYLA NİTELİKLİ ÖĞRETMEN SORUNU
 
Bu araştırmanın amacı nitelikli öğretmen sorunu lisansüstü eğitimli öğretmenlerin bakış açısıyla incelemektir. Öğretmenlerin öğretmen niteliklerine, öğretmenin niteliğini etkileyen faktörlere, öğretmen niteliğinden kaynaklı sorunlara ilişkin görüşleri ve çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) kullanılmış olup çalışma grubunu Düzce il ve ilçelerinde görev yapmakta olan eğitim programları ve öğretim alanında lisansüstü eğitim alan ve almakta olan 10 öğretmen oluşturmaktadır. Bu araştırmada amaçlı örneklem tekniklerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda ölçüt, katılımcıların görev yapıyor olmaları, 5 yıl ve üzeri tecrübeye sahip olmaları ve eğitim programları ve öğretimi alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmaları olarak belirlenmiştir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Görüşme formundan elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle analiz edilerek kodlar ve temalar oluşturulmuştur. Araştırmanın bulgularında, Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) lisansüstü eğitim gören öğretmenlerin görüşlerine göre nitelikli öğretmen hoşgörülü, sabırlı ve güler yüzlü, mesleki donanıma sahip, yeniliğe açık, alan konulara hakim, yeni gelişmeleri takip eden biridir. Katılımcılara göre, nitelikli öğretmen sorununun temeli hizmet öncesi öğretmen eğitiminden, atama sürecinden ve hizmet içi eğitimlerden kaynaklanmaktadır ve istenen niteliklere sahip olmayan öğretmen öğretimi planlamada, etkili öğrenme ortamı oluşturmada, öğretme-öğrenme sürecini yönetmede ve ölçme-değerlendirmede sorunlara sebep olmaktadır. Bu nitelikli öğretmen sorununun çözümüne yönelik çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen niteliği, Öğretmen, Öğretmen niteliklerinin geliştirilmesi, Mesleki beceri 


Keywords: