BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nevzat GÜNGÖR, Selçuk YEKE
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE FİNANSAL PERFORMANS İLİŞKİSİ: BİST100 ŞİRKETLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 
Sürdürülebilir kalkınma; bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılanması olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda sürdürülebilir kalkınma kavramının önem kazanmasına paralel olarak Kurumsal sürdürülebilirlik kavramı da dikkat çekmeye başlamıştır. Kurumsal sürdürülebilirlik, işletmelerin finansal sorumluluklarının yanı sıra sosyal, ekonomik ve çevresel sorumlulukların bir arada üstlenilmesi olarak ifade edilmektedir. Özellikle son yirmi yılda finansal performans ile kurumsal sürdürülebilirlik arasındaki ilişki, özellikle iş dünyası ve akademik dünya olmak üzere büyük kitlelerce yoğun bir şekilde sorgulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarını ve bunun finansal performans üzerindeki etkisini analiz etmektir. Bu amaçla BIST100 (Borsa İstanbul) endeksinde yer alan şirketler (mali kuruluşlar hariç) sürdürülebilir olup olmamalarına göre sınıflandırılmıştır. Borsaya kote olan 57 şirketin 2017 yılına ait verilerine dayanarak 23 şirketin sürdürülebilirlik kriterlerine sahip olduğu, 34 şirketin ise sürdürülebilirlik kriterlerine sahip olmadığı görülmektedir. Şirketlerin finansal performanslarını değerlendirmek amacıyla 2017 yılına ait ROA, ROE VE ROS oranları hesaplanmıştır. Bu çalışmada BİST100’de yer alan şirketlerin finansal performansı araştırılmış olmakla birlikte, sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayan şirketlerin finansal performansının sürdürülebilirlik kriterlerini karşılamayan şirketlerin finansal performansından farklı olup olmadığı da incelenmiştir. Teorik olarak sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayan şirketlerin finansal performansının sürdürülebilirlik kriterlerini karşılamayan şirketlerin finansal performansından daha iyi olabileceği söz konusu iken, yapılan araştırma sonucunda iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: BIST100, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Finansal Performans 


Keywords: