BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Halide ÖZKAYA, Aleyna ÇAKIR
KÜRESELLEŞMENİN SENDIKACILIK ÜZERINE ETKISININ DEĞERLENDIRILMESI
 
Küreselleşme tarih boyunca sürekli olarak farklı isimlerle ve farklı dönemlerle de olsa yaşanmıştır.Savaş ve kriz dönemlerinde küreselleşme durağanlaşmış ancak 1980li yıllarda ivme kazanmaya başlamıştır. 1980li yıllarda başlayan neo liberal politikalar ile birlikte küreselleşme hızlanmıştır. Küreselleşmeye paralel olarak sendikal harakette birtakım değişiklikler meydana gelmiştir. Küreselleşmenin amacı çok uluslu şirketlerin veya devletlerin ticari olarak belli oranda sınırlarını kaldırmasıdır. Bu amaçta sendikalar küreselleşmenin yayılmasında bir engel olarak görülmektedir. Çünkü sendikalar çalışanların çıkarlarını ön planda tuttuğu için çok uluslu şirketler bunu maliyet olarak görmektedir. Neo liberal dönem ve küreselleşme bu anlamda benzerlik göstermektedir. Neo liberal politikaların amacında da sendikaların maliyet oluşturduğu,vergilerin azaltılması gerektiği,toplu iş ilişkileri yerine bireysel iş ilişkilerinin kurulması gerektiği vardır. Bu anlamda küreselleşmenin sendikacılık üstünde olumsuz bir etkisi olmuştur. Küreselleşme çok genel bir olgudur ve pek çok alanda sendikacılığı etkilemiş olsa da çalışanların eğitim seviyesi, daha vasıflı olmaları gibi konularda olumlu yönde etkilemiştir. Küreselleşmenin sendikalar üzerindeki bir diğer etkisi de teknolojik gelişmelerle birlikte yaşanmıştır. Teknolojinin çalışma hayatına ve günlük yaşama etkin olarak girmesi ile iletişim ön plana çıkmış ve böylece personel yönetimi anlayışından insan kaynakları yönetimi anlayışına geçiş gerçekleşmiştir. Bu durumda da çalışanlara verilen değer artmıştır. Bu durum sendikaları olumsuz yönde etkilemiştir.Bu çalışmanın amacı da küreselleşmenin sendika üzerindeki etkisi üzerinde durarak geleceğe yönelik olarak görüşler ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Sendika,Küreselleşme, Neo-Liberal Politikalar, Çalışanlar 


Keywords: