BİLDİRİ DETAY

Mukadder MOLLAOĞLU, Gürcan ARSLAN, Esra BAŞER
KRONİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN İLAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN SAĞLIK İNANÇLARI İLE TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIBBA KARŞI TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Giriş: Kronik hastalığı olanların sürekli kullanmaları gereken ilaçlara yönelik zamanla gelişen olumsuz inançlarına karşın, çeşitli tamamlayıcı integratif tedavi yöntemlerine (TİT) ilgilileri artmaktadır. Bu çalışma, kronik hastalığı olan bireylerin ilaç kullanımına ilişkin sağlık inançları ve tamamlayıcı integratif tedavi kullanımına karşı tutumlarını değerlendirmek için planlanmıştır. Gereç- Yöntem: Tamamlayıcı nitelikte tasarlanan çalışma Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesinde dahili kliniklerde tedavi gören ve kronik hastalığı bulunan 125 hasta ile yapılmıştır. Araştırma verileri; anket formu, İlaç Kullanmaya İlişkin Sağlık İnanç Ölçeği ve Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Veriler SPSS 22.0 paket programında değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların %62.4’ü kadın, yaş ortalaması 60.99±15,58, %52’si ilkokul mezunu, %42.4’ünün diyabetes mellitus hastası ve ortalama 8.42 ±6.88 yıldır kronik hastalıklarının olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hastaların tamamlayıcı integratif tedaviye karşı tutum ölçeği (30.84 ±5.20) ve ilaç kullanımına ilişkin sağlık inanç ölçeği (136.40 ±18.47) arasında negatif yönlü istatsitiksel anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.001). TİT’e yönelik tutum ölçeğinde kadın, üniversite mezunu, memur ve astım/KOAH hastalığı olanlar ile ilacı önemseme, sağlık motivasyonu, yarar algısı, engel algısı, öz etkililik alt boyutları ve total puan ortalamaları arasında eğitim durumu, mesleği, kronik hastalığı ile istatistiksel açıdan fark bulunmuştur (p<0.001). Sonuç: Bulgular doğrultusunda hastaların TİT tutumlarının düşük olduğu ve ilaç kullanımına ilişkin inançlarının ortalamanın üzerinde olduğu ve TİT kullanımına olan tutum arttıkça ilaç kullanımına ilişkin inancın azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Periodik aralıklarla yapılacak TİT uygulama eğilimleri ve eğitimleri kronik hastaları yanlış uygulamalardan korumada önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı integratif tedavi, Sağlık inanç, Hemşirelik 


Keywords: