BİLDİRİ DETAY

Mukadder MOLLAOĞLU, Gürcan ARSLAN
KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARIN UYKU KALİTESİ DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 
Giriş: Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların uyku kalitesi fizyolojik ve psikolojik sağlığın korunması, verimliliğin artması açısından önemlidir. Amaç: Bu araştırma kronik böbrek yetmezliği olan hastaların uyku kalitesi ve uyku kalitesini etkileyen etmenleri incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırma Ekim-Kasım 2018 tarihleri arasında Sivas’ta üniversite hastanesinin diyaliz ve nefroloji servisinde 107 kronik böbrek yetmezliği hastası ile yürütülmüş tanımlayıcı tiptedir. Araştırma verileri, Hasta Tanıtım Formu ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) kullanılarak toplanmıştır. Anketler birebir görüşme tekniği ile hastaların tedavi gördükleri serviste araştırmacı tarafından yapılmıştır. Veriler bilgisayarda SPSS 16.0 paket programında değerlendirilmiş ve analiz için aritmetik ortalama, yüzde, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, varyans analizi, korelasyon ve Kruskal- Wallis testleri kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 61.53 ± 12.64’tür. Hastaların %51.4’ü kadındır. Hastaların PUKİ puan ortalaması 14.18 ± 2.58’dir. PUKİ alt boyutları değerlendirildiğinde en kötü “gündüz işlev bozukluğu” en iyi ise “uyku ilacı kullanma” olarak belirlenmiştir. Kadın, evli, kronik hastalığı ve kaşıntısı olan bununla birlikte 5 saatten az 7 saatten fazla uyku alışkanlığına sahip KBY hastalarının uyku kalitelerinin diğerlerine göre kötü olduğu belirlenmiştir. Sigara ve alkol kullanmanın ise uyku kalitesi üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oluşturmadığı saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışmada kronik böbrek yetmezliği olan hastaların uyku kalitesinin kötü olduğu saptanmıştır. Bu nedenle uyku kalitesini artıracak hemşirelik bakım ve uygulamalarının planlanması, kronik böbrek yetmezliği olan hastaların psikolojik ve fizyolojik açıdan iyi olma durumunu olumlu yönde etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: Uyku Kalitesi, Kronik böbrek yetmezliği, Hemşirelik 


Keywords: