BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gürcan ARSLAN, Mukadder MOLLAOĞLU
KORONER ARTER HASTALIĞI OLAN BİREYLERE PRİMER BAKIM VERENLERİN SOSYAL DESTEK VE YAŞAM KALİTE DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Giriş: Gelişmekte olan temel sağlık hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmetleri, hastalıklara bağlı ölümleri azaltmış, doğuştan beklenen yaşam süresini ve yaşlanmaya bağlı kronik hastalığı olan birey sayısını arttırmıştır. Araştırma; koroner arter hastalığı olan bireylere primer bakım verenlerin sosyal destek ve yaşam kalite düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kardiyoloji Servis’inde yatarak tedavi görmekte olan hastaların primer bakım sorumluluğunu alan, çalışmaya katılmayı kabul eden 120 bakım verici üzerinde yapılmıştır. Verilerin toplanmasında primer bakım veren bilgi formu, WHOQOL-BREF Yaşam Kalitesi Ölçeği (YKÖ) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi SPSS (versiyon 22.0) programına yüklenerek iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi varyans analizi, Man Whitney -U Testi, Kruskal –Wallis Testi ve Ki-Kare Testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık % 95 güven aralığında p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Yapılan bu araştırmada, koroner kalp hastalığı olan birreylere primer bakım verenlerin WHOQOL-BREF Yaşam Kalitesi Ölçeği (YKÖ) fiziksel alan puanı 12.46±5.73 ruhsal alan puanı 15.54±3.60, sosyal alan puanı 12.50±3.36, çevresel alan puanı 12.99±4.46, ÇBASDÖ puanı ise 62.97±16.27 olarak belirlenmiştir. yapılan analizde bakım vericilerin ruhsal ve sosyal yaşam kalitesi alanları ile algıladıkları sosyal destek arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon elde edilmiştir. Sonuç: Koroner kalp hastalığı olan bireylerin bakım vericilerinin yaşam kalitesi olumsuz açıdan etkilenmektedir. Bakım vericilerin üstlendikleri sorumluluklar açısından değerlendiren hemşirelerin, sosyal destek ve yaşam kalitesi kavramlarını ele almaları sağlıklı olma durumunu olumlu yönde etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Bakım Yükü, Kronik Hastalık 


Keywords: