BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nazan TOPÇUOĞLU, Zekeriya YERLİKAYA, Ahmet ÜNAL
KİMYA EĞİTİMİNDE 3 BOYUTLU BASKI TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
 
Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren eğitim alanında bilim, teknoloji ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimin önem kazanması sonucu, bireyin teknolojiyi ve teknolojinin fen ile olan karşılıklı etkileşimini anlaması, fen eğitiminin en önemli amaçlarından biri haline gelmiştir. Bu amaç doğrultusunda, birçok farklı teknolojinin eğitim ortamlarına dâhil edildiği görülmektedir. Bu araştırmanın amacı kimya dersi kapsamında işlenen “Atom ve Periyodik Sistem” ile “Kimyasal Türler Arası Etkileşimler” ünitelerine yönelik tasarlanan ve uygulanan 3 boyutlu (3D) baskı teknolojisinin kullanıldığı öğrenme ortamlarına yönelik öğrenci görüşlerinin ortaya konmasıdır. Çalışma kapsamında geliştirilen öğrenme ortamı ile öğrencilerin öğrenmenin merkezinde yer alarak kendi materyallerini zihinlerinde tasarlamaları ve bunları 3 boyutlu yazıcılar kullanarak somut nesnelere dönüştürmelerine imkân sağlanması hedeflenmiştir. Araştırma Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Proje Okulu) 9.sınıfta öğrenim gören 33 öğrenci ile yürütülmüştür. Uygulama kapsamında, hazırlanan teknoloji öğretim programı çerçevesinde, uzaktan eğitim yoluyla 3D uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri odak grup görüşmeleri aracılığıyla toplanmış ve elde edilen nitel veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğrenciler, uygulamadan memnun kaldıklarını, tasarım yapmayı öğrendiklerini, konu ile ilgili birçok 3D materyal geliştirdiklerini, derse karşı ilgi ve motivasyonlarının arttığını ve 3D tasarımlar sayesinde kimya konularını daha kolay ve kalıcı bir şekilde öğrenebileceklerini ifade etmişlerdir. Çalışma, 3D yazıcıların kullanıldığı teknoloji destekli bir öğrenme ortamının eğitime (özellikle, uygulamalı çalışmaların kısıtlı olduğu uzaktan fen bilimleri eğitimine) ne şekilde uyarlanabileceği konusunda uygulayıcılara örnek olması bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca yapılan bu çalışmadan hareketle, farklı konularda, farklı derslerde ve farklı öğrenme ortamlarında 3D baskı teknolojisi uygulamalarından yararlanılabilir.

Anahtar Kelimeler: 3D Baskı Teknolojisi, Kimya Eğitimi, 3D Modeller, Teknoloji Destekli Öğretim 


Keywords: