BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma Gül UZUNER, Mahmut Serkan YAZICI
KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN NİTELİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK ÖĞRETMEN ÖNERİLERİ
 
Kaynaştırma eğitimi, eğitim sistemi içerisindeki yaygın kullanılan uygulamalardan biridir. Günümüzde genel okullarda, farklı branşlardaki birçok öğretmen, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerle kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi kapsamında çalışmaktadır. Bu nedenle, öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi konusunda gerekli bilgi ve becerilere sahip olması ve bunları ihtiyaçları halinde kullanabilmesi son derece önemli bir gerekliliktir. Öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine ilişkin olarak ne düşündüğü, hangi problemlerle karşılaştığı ve bu problemlere nasıl çözüm getirdiğine yönelik görüşleri, bu gerekliliği anlamak kadar eğitimin niteliğini arttırmak adına da önemlidir. Bu araştırmada, öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarının niteliğini artırmaya yönelik önerileri incelenmiştir. Öğretmenlerin önerilerinin incelenmesi noktasında, nitel araştırma yaklaşımları kapsamında yer alan fenomenoloji araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem kapsamında, araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örnekleme tekniklerinden biri olan uygun durum örneklemesine seçilen 10 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler temel düzey analizlerden biri olan betimsel analize tabi tutulmuştur. Verilerin analizinde yarı yapılandırılmış mülakatta kullanılan sorulara göre temalar oluşturulmuş ve bu temalara göre kodlamalar göre yapılmıştır. Verilerin analiz edilmesi sonucunda, elde edilen bulgular ışığında bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarında, kaynaştırma eğitimi kapsamında öğretmenlerin niteliğini arttırmak amacıyla; üniversitedeki lisans eğitiminin geliştirilmesi, hizmet içi seminerlerinin etkililiğinin arttırılması, üniversite ve akademisyenlerle öğretmen işbirliğinin kurulması ve kolay ulaşılabilir uzman desteğinin sağlanması önerilerine ulaşılmıştır. Okullardaki kaynaştırma uygulamalarının niteliğini arttırmak için ise, tipik gelişim gösteren öğrencilerin, özel gereksinimli öğrencilerin ve bu öğrencilerin velilerinin desteklenmesini öneri olarak sunulmuştur. Bunlara ek olarak, okulun fiziki yapısına yönelik düzenlemeler de yine kaynaştırma eğitiminin niteliği arttırmaya yönelik öneriler arasında ifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Eğitimi, Özel Eğitim, Kaynaştırma Eğitimi 


Keywords: