BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeliha TEKİN
KARİYER GELİŞİMİNDE BİLGİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
 
1980’li yıllarda bilim gelişmiş, teknoloji artmış ve nihayetinde “Bilgi Çağı” olarak adlandırdığımız bir döneme girilmiştir. Bu dönemde teknik, fiziksel becerilerin yanında entelektüel sermaye dediğimiz bilginin değere dönüştürülmesi sonucunda ortaya çıkan varlıklar önem kazanmaya başlamış, bilgi üretim faktörlerinden daha etkili ve verimli üretim girdisi şeklini almıştır. Bilgi, gerekçelendirilmiş gerçek inançtır. İnsan kendi inançlarının doğruluğunu dünyaya ait kişisel gözlemlerine, kendine özgü bakış açısına, kişisel duyarlılık düzeyine ve deneyimlerine dayanarak gerekçelendirir. İnsanın kendisi ve içinde bulunduğu evrenle ilgili olan bilgi, gerçeklerin bir araya toplandığı, kişinin bazen farkında bile olmadığı duyguları ve inanç sistemlerini içeren, saklı veya açık olabilen, duyulara, hareket becerilerine, kişisel algılamalara, fiziksel deneyimlere bağlı, bireysel olduğu kadar toplumsal da olan kırılgan bir süreçtir. Bilgi, bilgiyi doğurur; kişinin üretkenliğini artırır. Bilgi yönetiminin ana teması insandır. İnsanlar bilgileri sayesinde yeni fikirler ve yeni ürünler üretir bu motivasyonla da diğer insanlarla bağlantı kurar ve kariyerlerini geliştirirler. Kariyer, yapılan işte ve çalışma alanınızda ilerlemektir. Kariyer, bir kişinin mesleğini icra ettiği, parasını kazandığı alanda bir başlangıç noktasından daha ilerideki bir noktaya gitmesidir. Yani işlerin hayat boyu süren dizisidir. Bu çalışmada kavramsal açıdan kariyer, bilgi ve bilgi yönetimi konuları açıklanmış literatür taraması sonrasında kariyer gelişimi ve bilgi yönetimi ile ilgili konularda çıkarımlar yapılmış sürekli öğrenmenin ve bilginin bireylerin kariyerlerini geliştirici etkileri olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca bireyler, kariyer hedeflerine ulaşmada planlanmış bilgi yönetimi sayesinde teknik bilgi ve becerilerini, yönetim becerilerini geliştirmekte, oryantasyon, işbaşı eğitimi, temel-mesleki eğitimler, tazeleme (bilgiyi güncelleme eğitimleri), kişisel gelişim ve yönetim (takım çalışması, zaman yönetimi, NLP, çatışma yönetimi vb.) gibi eğitimlerle de verimlilik ve etkinlik artışı sağlamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Kariyer, Kariyer Geliştirme, Bilgi, Bilgi Yönetimi 


Keywords: